CU/SGP stelt vragen over groot onderhoud N3, lees hier de vragen en antwoorden

Tijdens de begrotingsbehandeling in de commissie fysieke leefomgeving is de N3 aan de orde geweest. Rijkswaterstaat zal in de commissie van april 2019 een presentatie over het groot onderhoud aan de N3 te verzorgen.

 

In de aanloop naar deze voorlichting of presentatie voor de commissie, heeft de CU/SGP

enkele vragen op papier gezet. Deze vragen hebben we aan Rijkswaterstaat mee gegeven en zij zullen de antwoorden dan ook verwerken in hun presentatie. Daarnaast geven we nu vast antwoord op de vragen op schriftelijke wijze.

 

Vraag 1

Leiden de werkzaamheden er toe dat inwoners en bedrijven van Dordrecht in de toekomst minder lang in de file staan op de N3?

Antwoord

De N3 wordt door Rijkswaterstaat (verder RWS) grondig aangepakt. De weg is aan onderhoud toe en krijgt een nieuwe fundering en nieuw asfalt. Na deze werkzaamheden ligt de weg er als nieuw bij en kan de komende jaren weer mee. De grootste problemen met doorstroming van verkeer zitten op de aansluitingen met de A16 en de A15. Deze knooppunten worden door Rijkswaterstaat aangepakt. De werkzaamheden voor de A16/N3 zijn al gestart en voor de A15/N3 medio 2019.

 

Vraag 2

Gaat het college er van uit dat de werkzaamheden er toe leiden dat inwoners en bedrijven vlotter de wijk uitkunnen de N3 op, en zo nee, welke stappen zijn nodig om dat wel te bereiken?

Antwoord

De vernieuwde weg lost geen congestie problemen op omdat het aantal rijstroken en de op- en afritten niet wijzigt in de nieuwe situatie. De grootste problemen met doorstroming van verkeer zitten op de aansluitingen met de A16 en de A15. Deze knooppunten veroorzaken ook de files op de N3. De werkzaamheden voor de A16/N3 zijn al gestart en voor de A15/N3 medio 2019. Er verandert niets aan het onderliggend wegennet. In de Koersnota Mobiliteit zijn de ambities verwoord ten aanzien van de doorstroming op de aansluitingen met de N3.

  

Vraag 3

In Dordrecht grenzen 8/9 woonwijken aan de N3. Het gaat dus een heleboel inwoners aan. Onderkent het college dat mensen in deze wijken in toenemende mate geluidhinder ervaren en zo ja, gaat het college ervan uit dat de werkzaamheden ertoe leiden dat in de wijken aan de N3 minder geluidsoverlast wordt ervaren?

Antwoord

Het college erkent dat er geluidhinder kan worden ervaren door omwonenden. Rijkswaterstaat zal daar waar nodig maatregelen treffen zodat tot en met 2030 weer aan de normen (GeluidProductiePlafonds) wordt voldaan. Zo wordt waar nodig dubbellaags zoab aangebracht en worden maatregelen getroffen bij de voegovergangen van kunstwerken door deze te vervangen door stille overgangen. Ook zal Rijkswaterstaat alle schermen en geluidwallen weer op de juiste hoogte brengen (waar dit nodig is).

 

Daarnaast heeft de gemeente Dordrecht bij de minister gepleit voor 80km op de N3. De minister is niet bereid om 80km in te stellen en is van mening dat met de maatregelen uit het groot onderhoud, er tot 2030 aan de normen wordt voldaan. De gemeente Dordrecht vindt dat vanuit het oogpunt van leefbaarheid er op alle rijkswegen die dwars door dichtbebouwd stedelijk gebied lopen, niet harder dan 80 km mag worden gereden ten behoeve van minder geluidhinder en een betere verkeersveiligheid. Dit speelt in verschillende steden in het land. Samen met hen willen we daarvoor een lobby starten om zo de minister te bewegen tot een ander standpunt.

 

Vraag 4

Neemt de gemeente Dordrecht zelf aanvullende geluidbeschermende maatregelen en/of gaat de gemeente over tot de aanleg van extra afschermende groenstroken voor de woonwijken die grenzen aan de N3?

Antwoord

RWS is verantwoordelijk voor geluid en neemt de maatregelen die hiervoor nodig zijn. De gemeente Dordrecht investeert niet in aanvullende maatregelen. Dit staat nu niet in de plannen van de gemeente. Mocht de raad hier belang aan hechten dan kan het college een voorstel hiertoe uit laten werken.

 

Vraag 5

Is het college daarnaast bereid om bij wijze van experiment en met hulp van deskundigen met groen te bouwen aan vermindering van de geluidsoverlast vanwege de N3 in de wijken aan de N3? Welke andere ontwikkelingen zijn er op het gebied van vermindering van geluidsoverlast en kunnen die in de omgeving van de N3 toegepast worden?

Antwoord

Het college is bereid om bij wijze van experiment en met hulp van deskundigen met groen te bouwen aan vermindering van de geluidsoverlast. Er wordt onderzocht of een aantal bomen van de 800 extra bomen die het college dit jaar wil planten het gebied van de N3 kunnen vergroenen. Bomen hebben met name in de zomer een positief effect op de ervaren geluidsoverlast. Ook RWS zal een aantal bomen langs de N3 planten. Onderzocht wordt of de bestaande geluidsschermen van groene beplanting kunnen worden voorzien wat een positieve bijdrage kan leveren aan de luchtkwaliteit door het opvangen van fijnstof.

Daarnaast realiseert het college zich dat met name RWS kennis over ontwikkelingen op het gebied van verminderen geluidsoverlast heeft en hier ook mee experimenteert in andere delen van het land. Gedurende het project wordt steeds samen met RWS verkent of in de inrichting van het groen nog meer mogelijkheden zitten.

 

Vraag 6:

Het gronddepot ter hoogte van de wijk de Wilgenwende is volgens het college permanent. Is er langs de N3 ruimte om meer van dergelijke ‘geluidheuvels’ vorm te geven?

Antwoord

Op de meeste plekken langs de N3 is de beschikbare ruimte reeds ingericht met groen, fiets- en looppaden en hier is geen ruimte voor.

                                     

Vraag 7

Loopt de voorlichting door RWS goed? En hoe bewaakt het college dat alle inwoners van Dordrecht, en in het bijzonder omwonenden van de N3 en de Wantijbrug, tijdig worden geïnformeerd over de werkzaamheden?

 Antwoord

Rijkswaterstaat is eindverantwoordelijk voor de uitvoer van het project en de communicatie naar de omgeving en de weggebruikers. De filosofie van RWS is dat de aannemer die het werk zal uitvoeren de meest efficiënte planning kan maken binnen de eisen die RWS en gemeenten hebben meegegeven. Dat betekent voor het proces dat de planning voor de daadwerkelijke werkzaamheden die hinder gaan opleveren pas na gunning en overleg met de aannemer bekend zijn. Eerder in het besluitvormingstraject hebben de gemeenten vooral de communicatie naar de omgeving op zich genomen. Omdat het project een behoorlijke impact heeft op in eerste instantie de  inwoners en bedrijven van Dordrecht en Papendrecht en daaropvolgend de andere Drechtsteden, trekken de gemeenten en de regio in de communicatie nauw samen op met Rijkswaterstaat. Omdat Rijkswaterstaat wat verder van de omgeving af staat, heeft de gemeente daarin de rol van signalen uit de omgeving oppakken en lokale kennis en ervaring inzetten. Er is een maandelijks communicatieoverleg van Rijkswaterstaat en de gemeenten/regio waarin planning, aanpak en uitwerking van de communicatie wordt besproken. In dat overleg komen ook de andere projecten van Rijkswaterstaat in de Drechtsteden aan de orde. Daarnaast komt de communicatie ook aan de orde in het projectoverleg N3 waarin Rijkswaterstaat, gemeente Dordrecht en Papendrecht overleggen.

 

In de voorbereidingen naar de uitvoering zijn er al verschillende middelen ingezet, zoals de bewonersinformatiebijeenkomsten afgelopen november, de ondernemersbijeenkomst afgelopen juni, artikelen in de media, persberichten en nieuwsberichten en informatie via de projectpagina's op www.rijkswaterstaat.nl. Momenteel heeft Rijkswaterstaat een speciale projectwebsite voor de N3 in ontwikkeling. En staat er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad in de planning in het eerste kwartaal. Tijdens de bewonersinformatiebijeenkomst is gevraagd naar de communicatiebehoefte van de aanwezigen. Daaruit kwam naar voren dat mensen vooral via websites, nieuwsbrieven en e-mail en krant geïnformeerd wilden worden over de verwachte hinder, planning en voortgang en de wegafsluitingen.

 

Omdat het project nu nog in de voorbereiding is de communicatie nog niet erg intensief. In de aanloop naar de uitvoer van de werkzaamheden wordt de communicatie echter steeds intensiever.  Vanuit de hinderaanpak die Rijkswaterstaat inzet worden allerlei communicatiemiddelen ingezet om de weggebruiker en omgeving te informeren en hen handelingsperspectief te geven. Welke middelen dit precies zijn wordt later bekend. De ervaring van Rijkswaterstaat is dat het het meest effectief is om niet al te ver voor de start van de werkzaamheden breed te communiceren maar dat een aantal maanden van voren te doen.

 

Met RWS is afgesproken dat ze helder maken wanneer we over gedetailleerde planningen kunnen beschikken. Inmiddels is bekend dat de eerste hinder op de N3 in augustus van dit jaar wordt ondervonden gedurende een week omdat dan de wantijbrug wordt vervangen. Vanaf november 2019 hebben we scherp hoe de planning van april 2020 tot oplevering in 2022 er uit ziet.  Met deze informatie zijn er op verschillende fronten reeds gesprekken gaande met bedrijven over mobiliteitsmaatregelen en starten we deze zomer de communicatie naar bewoners op.

 

Vraag 8

Heeft college bij RWS aandacht gevraagd voor de informatievoorziening voor toeristen en/of bezoekers van de stad en zo ja, wat gaat RWS op dat gebied doen? Moet lokaal, in samenspraak met bijvoorbeeld de V.V.V. Dordrecht nog wat extra’s gebeuren om ook toeristen en/of bezoekers te informeren om zo goed mogelijke toegang tot de stad te bieden in de periode dat er werkzaamheden zijn?

Antwoord

RWS richt haar communicatie op weggebruikers en maakt daar geen expliciet onderscheidt in toeristen. De informatievoorziening loopt via een aantal kanalen om iedereen zo veel mogelijk te bereiken. Voor deze specifieke doelgroep maakt RWS gebruik van de website 'van A naar Beter'. RWS informeert wel de V.V.V. extra over de werkzaamheden zodat zij dat op hun eigen website kunnen plaatsen.

 

Vraag 9

Welke andere vervoersmodaliteiten zouden tijdens de werkzaamheden ingezet kunnen worden om de bereikbaarheid van Dordrecht te borgen? 

Antwoord

We zetten in op de fiets. Vooral omdat 37% van het verkeer lokaal verkeer is en dit verkeer korte afstanden aflegt. Daarnaast stimuleren we vervoer over water door middel van de waterbus. Het streven van RWS is om niet alleen de verkeershinder tijdens de werkzaamheden te verminderen maar tevens bij te dragen aan een structurele goede bereikbaarheid van de Drechtsteden. Het stimuleren van andere vervoersmodaliteiten maakt ook onderdeel uit van het Minder Hinder plan van RWS. In het Minder Hinder plan zijn de verwachte hinder van de werkzaamheden, de verschillende doelgroepen die deze hinder gaan ondervinden en mogelijke maatregelen om deze hinder te beperken omschreven. Mobiliteitsmaatregelen, communicatie en slimme reisinformatie zullen aanvullend uitgewerkt en uitgevoerd worden om hinder te beperken.

 

Vraag 10

Worden afspraken gemaakt met de NS en QBuzz voor extra inzet van openbaar vervoer tijdens de periode van groot onderhoud aan de N3 en wie is daarvoor aan zet?

Antwoord

Ook dit wordt momenteel door RWS verder uitgewerkt, in deze fase van het project is nog niet bekend wat daar uit komt.

 

Vraag 11

Met welke middelen, zoals voorrang voor de fiets op kruisingen rond de N3, kan het college de fiets als serieus alternatief stimuleren?

Antwoord

Om het fietsgebruik te stimuleren, moet vooral gedacht worden aan maatregelen die het oponthoud voor fietsers te verminderen. Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen zoals bredere fietspaden (makkelijker inhalen en ruimte voor zowel snelle en langzame fietsers), het realiseren van snelfietsroutes, vaker groen voor fietsers bij verkeerslichten en ongelijkvloerse oversteken voor fietsers.  

 

Vraag 12

Wat vindt RWS ervan om doorgaand verkeer tijdens de werkzaamheden om te leiden via de A16 en A15 of v.v. zodat verkeer van en naar Dordrecht, of lokaal verkeer, wordt ontlast?

Antwoord

Slechts een zeer klein deel van het verkeer op de N3 is doorgaand verkeer. RWS heeft onderzocht in het Minder Hinderplan wat er gebeurt op het moment dat werkzaamheden aan de N3 starten en welk verkeer omgeleid kan worden. Omleiden via de A15 en A16 worden in het plan benoemd en gestimuleerd zodat alleen bestemmingsverkeer over de N3 gaat, echter gezien de beperkte hoeveelheid doorgaand verkeer zal dit geen groot effect op de te ervaren hinden hebben.

 

Vraag 13

Welke calamiteitenroutes of vluchtroutes zijn en blijven beschikbaar tijdens de werkzaamheden?

Antwoord

RWS is in gesprek met nood en hulpdiensten, uitgangspunt is dat deze ten alle tijden beschikbaar zijn. Hier wordt dus in voorzien.

 

Vraag 14

Het budget voor renovatie van de N3 is circa 60 mln. Dragen de regio in Drechtstedenverband, de provincie en/of Dordrecht hierin ook bij en zo ja voor welke bedragen?

Antwoord

Nee, het betreft groot onderhoud van de weg en dat wordt betaald door RWS. De regio heeft hier wel een aantal ambities bij benoemd die parallel aan het onderhoud kunnen worden opgepakt. We werken op deze ambities nauw samen met RWS en zoeken naar alternatieven om de ambities te behalen bij onze samenwerkingspartners. Dat kunnen individuele partners zijn zoals de gemeente Dordrecht of de gemeente Papendrecht maar ook de provincie vanuit onze agenda bereikbaarheid. Regionaal zijn we bezig met de inzet voor de werkgeversaanpak. Het is nu nog te vroeg om aan te kunnen geven over welke bedragen het gaat.

 

Vraag 15

Welke mogelijkheden zijn er om extra financiële middelen – Drechtsteden/provinciaal/landelijk – ter beschikking te krijgen voor maatregelen of voorzieningen als genoemd onder vragen 2, 4, 5, 6 en 9, 10, 11

Antwoord

Dat zijn we aan het onderzoeken. We stellen momenteel en samenwerkingsagenda op waarin we alle partijen die ambities hebben op het gebied van bereikbaarheid benoemen en met elkaar gaan we de agenda vullen. De portefeuillehouder zal uw raad hierover voorafgaand aan de presentatie van RWS op 9 april informeren.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie