Dordrecht bouwt fors meer nieuwe woningen!

Het college heeft in het coalitieakkoord een stevige ambitie neergelegd. De komende 4 jaar wil het college 4000 nieuwe woningen in Dordrecht gaan bouwen. Deze ambitie komt voort uit regionale afspraken, waarbij Dordrecht heeft toegezegd om tot en met 2031 zo’n 10.000 woningen te bouwen. CU/SGP is altijd kritisch geweest op een te eenzijdige focus op aantallen. Daarom benadrukken wij steeds de kwaliteit die met de woningen aan de stad moet worden toegevoegd. Desgevraagd beaamde de wethouder dat kwaliteit echt het uitgangspunt zal zijn bij de uitvoering van de bouwopgave. We moeten blijven investeren in onze stad en ervoor zorgen dat iedere woningzoeker in Dordrecht terecht kan en zo een evenwichtige bevolkingsopbouw ontstaat.


Om deze ambitie van 4000 woningen voor de komende 4 jaar verder gestalte te geven, is het college bezig met het opstellen van een Woonvisie. In deze Woonvisie maakt het college duidelijk welke locaties voor woningbouw in aanmerking komen (een vlekkenplan). Ook licht het college in deze visie toe voor welke segmenten er komende jaren gebouwd moet gaan worden.


De commissie Fysiek had op 6 november een hele avond hiervoor uitgetrokken. De commissieleden hebben met de wethouders Marco Stam en Piet Sleeking gesproken over de Woonvisie. Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om bij de nieuwbouw van woningen de volgende streefpercentages te hanteren:
1. 10% sociale huur;
2. 10% markthuur;
3. 30% koop tot EUR 300.000;
4. 30% koop van EUR 300.000-EUR 450.000;
5. 20% koop van EUR 450.000.


Met deze verdeling zet het college in op het duurdere segment aan woningen. Wij zijn hier blij mee, omdat er een duidelijk tekort is aan duurdere woningen in Dordrecht. Hierdoor blijven nu veel woningeigenaren ongewild in een goedkopere woning zitten, waardoor er geen doorstroming plaatsvindt. Starters, zoals jongeren, kunnen hierdoor ook moeilijk aan een huis komen. Tegelijkertijd hebben wij wel benadrukt dat het college kaders moet meegeven, zodat projectontwikkelaars kwalitatief goede woningen bouwen en er karakteristieke, herkenbare woonmilieus ontstaan waar Dordtenaren zich thuis voelen. Deze woningen moeten duurzaam en klimaatadaptief zijn. Het college ondersteunt onze visie. Het college zal nog wel onderzoeken hoeveel behoefte er aan studentenwoningen is. Een aantal partijen vroegen het college namelijk om hier ook naar te kijken.


Verschillende partijen spraken wel hun zorg uit over de hoeveelheid te bouwen huurwoningen. Omdat het huidige aandeel van huurwoningen hoog is, wil het college een pas-op-de-plaats-beleid. Gevolg hiervan is dat het aantal huurwoningen de komende jaren gelijk blijft. Aan het einde van de commissievergadering tekende zich een meerderheid af die zich achter de verdeling kan scharen. Nadat de gemeenteraad dit besluit over de verdeling heeft genomen, kan het college deze ambitie omzetten in daden. Het overgrote deel van de 4000 woningen is al opgenomen in de Planmonitor. Locaties waar (nog meer) woningen komen, zijn bijvoorbeeld bij het gesloopte scholencomplex aan de Noordendijk en bij Wilgenwende, Stadswerven en Sportpark Amstelwijck. De Spoorzone zal op iets langere termijn ontwikkeld worden voor woningbouw.

0 reacties

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats uw reactie