De ChristenUnie

De ChristenUnie

De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000 na de politieke fusie tussen GPV en RPF. Een jonge partij dus, maar wel met een rijke historie die vorm kreeg door denkers als Augustinus, Luther, Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper.

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken op het woord van God.
De Bijbel is echter geen politiek handboek voor het oplossen van problemen in deze tijd, maar we leren er Gods liefde voor mensen en deze wereld kennen. De tien leefregels die God aan Zijn volk gaf zijn goed voor alle mensen. De ChristenUnie wil dit praktisch vormgeven. Zo vertaalt de ChristenUnie geloof in politiek. Daarom wil zij opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en voor de bescherming van het leven.

Dit wordt verwoord in de slogan Geloven.Durven.Doen.


GELOVEN
Wij geloven in, en zien onszelf als volgelingen van Jezus Christus. Wij geloven dat Hij van ons vraagt dat wij ons inzetten voor het welzijn van alle mensen in onze samenleving en voor een goed beheer van de schepping. Wij willen recht doen en gerechtigheid betrachten. Daarom zijn wij politiek actief in gemeenteraden, waterschappen, provinciale staten, Eerste- en Tweede Kamer en in het Europees Parlement. Daarom hebben wij wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en namen we toen dat kon, regerings­verantwoordelijkheid. We doen ons werk in dienst aan Hem en beschouwen de Bijbel als ons kompas. Als ChristenUnie willen we christenen verenigen die geloven dat er óók in de politiek voor hen een verantwoordelijkheid ligt.


DURVEN
Omdat wij geloven durven wij ons uit te spreken. De ChristenUnie durft an­ders te zijn. Door niet te zwijgen maar te spreken over bescherming van de zwakke en de vreemdeling. Door hen die anderen verdrukken een halt toe te roepen. Door mensen te wijzen op de verantwoordelijkheden die zij dra­gen, voor hun eigen welzijn en voor anderen. Maar ook door, in tijden van economische crisis, de vinger te leggen bij soms onverantwoord leefgedrag.

Door kritisch te zijn over het voortdurend aangaan van schulden, eenzij­digheid van keuzes, op te komen voor hen die geen stem hebben. We zijn ervan overtuigd dat dit spreken in de politiek vandaag nog net zo actueel is als in de dagen van bijvoorbeeld de profeet Micha. Het brengt de samen­leving verder en het is onze plicht. In ons geloof vinden wij de moed om te spreken en de kracht om in actie te komen!


DOEN
Zoals wij spreken, doen we ook. Als ChristenUnie willen wij handen en voeten geven aan onze overtuiging. Niet alleen praten, maar ook doen. Samen met al die anderen in de samenleving, die zich vanuit hun christelijke overtuiging geroepen weten dienstbaar te zijn aan de samenleving. Werken aan gerechtigheid; nationaal en internationaal; in steden en dorpen; in raden, staten en in het parlement. Juist in deze tijd.

De ChristenUnie wil een politieke partij zijn die de samenleving in beweging brengt. Zij mobiliseert via netwerken op diverse niveaus mensen, maatschappelijke organisaties en kerken om samen na te denken over de toekomst. Het is onze ambitie om de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving.

De ChristenUnie streeft ernaar de achterban van leden en kiezers te verbreden. Zij wil een brede partij zijn waar christenen zich thuis voelen; een krachtiger vertegenwoordiging op elk politiek niveau.

De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000. Een jonge partij dus, maar één met een rijke traditie.

  • De ChristenUnie bouwt verder op de kennis van grote denkers in de christelijke traditie zoals Augustinus, Luther en Calvijn.
  • De ChristenUnie staat in de traditie van mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876). Een voorvechter voor politiek op Bijbelse grondslag en christelijk onderwijs.
  • In 1879 richt Abraham Kuyper de Anti Revolutionaire Partij op, de eerste christelijke politieke partij in ons land.
  • In 1948 richten gereformeerde christenen het Gereformeerd Politiek Verbond op.
  • In 1975 richten christenen uit verontrusting over de koers van het CDA de Reformatorische Politieke Federatie op.
  • In de jaren 1990-2000 verdiepen zich de contacten tussen het GPV en de RPF.
  • Op 22 januari 2000 stemmen de afgevaardigden van GPV en RPF in met een politieke fusie: de ChristenUnie is geboren.
  • Op 8 november 2003 kiezen de afgevaardigden voor het opheffen van GPV en RPF.

Een nieuwe partij met een rijk gedachtegoed. De boodschap van christelijke politiek blijft altijd actueel.