Ouderen

Wat betekent ons verkiezingsprogramma 2014-2018 voor ouderen?


In ons verkiezingsprogramma vragen we bij onderstaande punten specifiek aandacht voor ouderen.

  • Ouderenzorg: Bij de ouderenzorg staat de menselijke maat voorop en de zorg wordt met gevoel voor de specifieke situatie georganiseerd. Gezocht wordt naar evenwicht tussen zelfstandig thuis wonen, de inzet van mantelzorg en wijkverpleging en de kosten. De gemeente kan dit alleen bereiken in overleg met ouderen zelf en betrokken organisaties.
  • Betaalbare woningen: Er zijn steeds meer ouderen en we worden gemiddeld steeds ouder. Daarnaast worden wonen en zorg steeds meer van elkaar gescheiden. Daarom moet de gemeente zich samen met de corporaties en marktpartijen inspannen voor levensloopbestendige woningen voor ouderen.
  • Veiligheid: De gemeente heeft het voorkomen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling hoog op de agenda staan. Slachtoffers hiervan worden adequaat opgevangen en in zorgelijke situaties wordt ondersteuning geboden.

Op diverse andere plaatsen in ons programma worden ouderen naast andere groepen mensen genoemd. Bijvoorbeeld:

  • Fietspaden: Bij de aanleg en verbetering van fietspaden moet aandacht zijn voor de behoeften van ouderen.
  • Zorg voor elkaar: Ouderen zijn de schat van de stad. Hun levenservaring en de tijd die ze willen inzetten zijn van groot belang voor de samenleving.
  • Sport en recreatie: Sport- en recreatievoorzieningen moeten goed toegankelijk zijn voor ouderen. 
  • Cultuur: Gestreefd wordt naar een inhoudsvol cultuur- en evenementenprogramma dat (cultureel of educatief)

    niveau heeft en houdt. Ook de steeds grotere groep ouderen moet goed worden bediend.

Kandidatenlijst

De kandidatenlijst is samengesteld door de besturen van de ChristenUnie en SGP. Daarbij is gekeken naar geschiktheid, ervaring, mate van beschikbaarheid. Niet specifiek naar de leeftijd. Er staan enkele 65+ kandidaten op onze lijst.