Bereikbaarheid

 • Goede bereikbaarheid is belangrijk voor Dordtse burgers en bedrijven. Het maakt onze stad een fijne plek om te wonen, te werken en te leven. Het is een randvoorwaarde voor een gezonde stad. Mobiliteit geeft mensen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en zich te ontplooien. Hoe beter de bereikbaarheid van de regio en binnen de stad, hoe meer werkgelegenheid en banen bereikbaar zijn voor inwoners van Dordrecht. Daarom hebben investeringen prioriteit die de bereikbaarheid van banen in de Drechtsteden en daarbuiten verbeteren. Gelijktijdig zetten we Dordrecht actiever op de kaart als woonplaats voor forensen.

  Bereikbaarheid van openbare voorzieningen per fiets en openbaar vervoer is van groot belang. Denk aan de verbindingen tussen wijken, bedrijventerreinen, de binnenstad, het Energiehuis, zorginstellingen, Leerpark en de begraafplaats. De mobiliteit moet het milieu minder belasten. Het is goed voor het milieu en de leefbaarheid van onze stad als we vaker de auto laten staan en de fiets pakken. Bij de inrichting van wegen letten we nauwlettend op de veiligheid van voetgangers en fietsers. Onze ambitie is dat Dordrecht in 2020 wordt uitgeroepen tot fietsstad van Nederland.

   


  Voetgangers en fietsen


  • ·         De kwaliteit van het fietspadennetwerk en wandelroutes in Dordrecht moet verder omhoog. De knelpunten zijn bekend en die lossen we op. We maken daar structureel extra geld voor vrij. Wandelroutes worden qua veiligheid en duidelijkheid beter toegesneden op senioren en mensen met een handicap.
  • ·         Fietspaden krijgen een eenduidige en goede vormgeving, sluiten goed op elkaar aan en bieden voldoende ruimte voor snelle (elektrische) fietsen en bakfietsen. Zo moeten bijvoorbeeld de fietspaden tussen wijken en langs de N3 snelle doorgaande fietsroutes worden. Onveilige kruispunten en rotondes voor fietsers en voetgangers pakken we aan. Fietsers en voetgangers krijgen vaker voorrang van auto’s en bussen, bijvoorbeeld op het Leerpark en Gezondheidspark. De aanpak om verkeerslichten fietsvriendelijk af te stellen zetten we voort.
  • ·         We staan positief tegenover initiatieven voor deelfietsen bij de belangrijkste knooppunten, zoals de waterbushaltes en het station. Fietsverbindingen naar waterbushaltes willen we verder verbeteren. Daar, en bij andere knooppunten, komt informatie over de fietsroutes op ons eiland.
  • ·         In wijken en buurten die toe zijn aan nieuwe weginrichting worden verschillende soorten verkeersdeelnemers waar mogelijk gemengd. Dit is veiliger en vraagt minder verkeersborden en wegmarkering.
  • ·         Er komt een brug van Stadswerven naar het centrum.

   


   

  Openbaar vervoer


  • ·         Het Centraal Station, het belangrijkste OV-knooppunt van de stad, ontwikkelt zich tot hoogwaardige OV-knooppunt en moet meer verbindingen met andere bestemmingen krijgen. Belangrijk zijn frequente intercityverbindingen met België en steden zoals Breda, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. De gemeente intensiveert de lobby hiervoor.
  • ·         We willen dat meer Dordtenaren gebruik maken van de OV-verbindingen via het Centraal Station. Nu de voorkant van het station is opgeknapt, is de achterkant (Krispijnzijde) aan de beurt. Zo is uitbreiding nodig van de fietsenstalling en verbetering van de bereikbaarheid van het station per fiets. Het stationsgebied ontwikkelt zich tot knooppunt in het hoofdnetwerk van fietswegen. Fietswegen moeten ook herkenbaar en zonder barrières doorlopen tot het station, bijvoorbeeld via het Weizigtpark en Markettenweg. Het Weizigtpark behoudt daarbij zijn monumentale uitstraling.
  • ·         We staan positief tegenover plannen om Dordrecht via spoor te verbinden aan het OV-netwerk van Rotterdam, mits dit niet ten koste gaat van bestaande treinverbindingen. Hierbij dient ook gekeken te worden naar de OV-verbinding met het Leerpark.
  • ·         Gratis openbaar vervoer voor 65+ers wordt gestaakt.
  • ·         De waterbus gaat vaker en langer varen als uit proeven blijkt dat dit nodig.

   


   

  Weg en water


  • De ChristenUnie/SGP wil de achterstanden in het wegonderhoud wegwerken.

  • In Dordrecht moet de verkeersveiligheid omhoog. Dit betekent bijvoorbeeld een gerichte aanpak op de Brouwersdijk, de Krispijnseweg, de Laan der Verenigde Naties en de Chico Mendesring.

  • We zetten in op een hogere verkeerveiligheid door tijdig wegenonderhoud. Als nieuwe 30 km-zones nodig zijn, wordt de inrichting van de straat daarop aangepast zodat handhaving mogelijk is. Waar mogelijk gebeurt dit gelijktijdig met de aanleg van het warmtenet.

  • De opbrengst van parkeergelden komt ten goede aan de bereikbaarheid van de stad. Christenunie/SGP is zeer terughoudend met uitbreiding van het betaald parkeren. We willen af van betaald parkeren op zondag.

  • We zetten in op minder autobezit en betere luchtkwaliteit zonder dat dat ten koste gaat van de mobiliteit. Deelauto’s leveren daaraan een goede bijdrage. De gemeente Dordrecht stimuleert uitbreiding van het aanbod in de stad. De gemeente zorgt ook voor voldoende (snel)laadpalen voor elektrische auto’s. Bij de herontwikkeling van het gebied tussen de Spuiboulevard en het station zetten we in op de uitbreiding van de autoluwe zone in het stadcentrum richting dit gebied. Ondertunneling van de Spuiboulevard voor autoverkeer en parkeren heeft, mits betaalbaar, onze voorkeur.

  • Dordrecht is van groot belang voor de binnenvaart. De gemeente zorg voor goede voorzieningen zoals voldoende walstroomvoorzieningen. Die geven nu te vaak storingen. Ook zorgt de gemeente voor voldoende afmeerplaatsen, ook als de recreatievaart toeneemt. Ook veilige afzetplaatsen voor de auto behoren bij deze voorzieningen.

  .