Bestuur & Financien

Dordrecht is de centrumgemeente van de Drechtsteden, een regio met potentie. De ChristenUnie/SGP vindt dat taken of problemen moeten worden aangepakt op het niveau dat daartoe het beste in staat is. Voor veel zaken is dat gewoon de gemeente Dordrecht. Sommige onderwerpen pakt de Drechtsteden-organisatie op. Zo zijn momenteel veel van de sociale voorzieningen op Drechtstedenniveau geregeld. Het is van belang dat de Drechtsteden blijvend inzet op méér banen en betere bereikbaarheid.

Veranderingen in de economie en de samenleving stellen nieuwe eisen aan overheden. Steeds vaker is samenwerking nodig in wisselende coalities met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden zoals de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Breda, de provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid. Dit vraagt ook om doorontwikkeling van de samenwerking in de Drechtsteden en scherpe profilering en actieve vertegenwoordiging van onze stad en regio in voor ons relevante netwerken. Het gemeentebestuur met de burgemeester voorop speelt daarin volgens de ChristenUnie/SGP een belangrijke rol.

 

De financiële huishouding van de gemeente moet op orde blijven. Dit is van groot belang om de gemeentelijke taken goed te kunnen blijven uitvoeren en een gezonde stadsontwikkeling mogelijk te maken. De gemeentefinanciën van Dordrecht zijn gezond, maar staan onder druk. Als bezuinigingen nodig zijn, proberen we de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Ook zorgen we voor voldoende geld voor kerntaken zoals veiligheid en onderhoud van de wegen. Fraudebestrijding van sociale voorzieningen heeft blijvende aandacht nodig om ze betaalbaar te houden. Belastingverhoging voor burgers (anders dan vanwege inflatie) is alleen in uiterste noodzaak aan de orde. De gemeente voert geen inkomenspolitiek.


Bestuur


 • ·         De Drechtraad moet een hulpmiddel voor de gemeenten blijven. Wat lokaal kan, doen we lokaal, wat regionaal moet, doen we regionaal.Het beoogde resultaat van de samenwerking moet scherper worden geformuleerd en meer centraal staan bij de uitvoering. De inhoud bepaalt de vorm van samenwerken.
 • Dordrecht moet vaker zelf leidend zijn op grote onderwerpen die voor onze stad van belang zijn.
 • ·         Er zijn nu te veel dubbelingen tussen Dordrecht en Drechtsteden. De ChristenUnie/SGP wil onderzoek naar besparingsmogelijkheden ophet

 

 

ambtelijk apparaat van de Drechtsteden om zo geld vrij te spelen.

 • ·         ChristenUnie/SGP is voorstander van een kerntakendiscussie voor zowel Dordrecht als de Drechtsteden. Dit geeft inhoud aan een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen regio en stad, overheid, inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.
 • ·         Dordrecht moet in Den Haag meer gezicht krijgen. Een continue, sterke lobby bij andere overheden is noodzakelijk voor bijvoorbeeld veiligheid langs het spoor, goede trein-, weg- en waterverbindingen en bedrijvigheid. Het gemeentebestuur voert deze lobby vanuit een lobbyagenda die jaarlijks wordt geactualiseerd en waarvoor de burgemeester hoofdverantwoordelijk is.
 • ·          Drechtsteden maakt deel uit van de coalitie die in 2016 het regionaal investeringsprogramma Investeren in vernieuwen heeft opgesteld. De samenwerking binnen deze coalitie wordt geïntensiveerd. Dit investeringsprogramma biedt kansen om breed draagvlak te krijgen voor lokale investeringen die de economie in het hele gebied versterken. Denk aan de doorontwikkeling van het Leerpark en de Duurzaamheidsfabriek, en de bereikbaarheid van de regio via spoor en weg.


 

Gemeentelijke financiën


 • ·         ChristenUnie/SGP staat een duurzaam financieel beleid voor. Dit betekent dat begrotingen realistisch, meerjarig in balans en solide zijn. De risico’s die de gemeente loopt en de mogelijkheid die te dragen moeten met elkaar in evenwicht zijn. Dat betekent dus een weerstandsratio van tenminste 1, Dordrecht heeft dan voldoende reserves om tegenvallers op te vangen. Als bezuinigingen nodig zijn, doen verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen daarin mee.
 • ·         We willen onderzoeken of het mogelijk is de verkoopopbrengst van Eneco en het dividend van Stedin zo te beheren dat het rendement kan worden gebruikt voor strategische investeringen. Het geld wordt niet meer gebruikt voor de reguliere exploitatie van de gemeente.
 • ·         Tegenvallers binnen een begrotingsonderwerp worden binnen dat domein opgevangen.
 • ·         Belastingen worden met inflatie verhoogd en gelden in beginsel voor iedereen. Kwijtschelding blijft wel mogelijk.
 • ·         Inkomsten uit parkeren, afval en riolering dienen tenminste kostendekkend te zijn.
 • ·         De tarieven voor begraven mogen niet hoger zijn dan de tarieven voor cremeren.
 • ·         Subsidies voor maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven ondersteunen particulier initiatief. Tegenover een subsidie staat daarom altijd een aanzienlijke eigen bijdrage.
 • ·         Fraude met uitkeringen en sociale voorzieningen wordt krachtig bestreden. De gemeente maakt extra capaciteit vrij voor controle op fraude.