Gemeentelijke financiën

De financiële huishouding van de gemeente moet op orde komen. Dit is van groot belang om enerzijds de gemeentelijke taken goed te kunnen blijven uitvoeren en anderzijds een gezonde stadsontwikkeling mogelijk te maken. In het recente verleden zijn teveel grote projecten gepland en uitgevoerd terwijl daarvoor eigenlijk geen geld was. Dat is onverantwoord gebleken. Om de problemen niet op volgende generaties af te wentelen zijn bezuinigingen nu onvermijdelijk. De kerntaken van de gemeente dienen daarbij te worden gewaarborgd. Ook moet de pijn zo eerlijk mogelijk worden verdeeld: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Bezuinigingen zullen vooral gevonden worden bij de samenwerkingsverbanden en subsidies. Ook de gemeentelijke organisatie zal een deel van de bezuinigingen moeten opvangen. Daarnaast moet ingezet worden op extra fraudebestrijding. Belastingverhoging voor burgers (anders dan vanwege inflatie) is alleen in uiterste noodzaak aan de orde.

  • ChristenUnie/SGP is voorstander van een kerntakendiscussie om inhoud te geven aan een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en inwoners.
  • ChristenUnie/SGP staat een duurzaam financieel beleid voor. De begrotingen moeten realistisch, in balans en solide zijn. De risico’s die de gemeente loopt en de mogelijkheid die te betalen moeten met elkaar in evenwicht zijn. Dat betekent dus een weerstandsratio van tenminste 1.
  • Belastingen worden in beginsel alleen met inflatie verhoogd en gelden in beginsel voor iedereen. Inkomsten uit parkeren, afval en riolering dienen tenminste kostendekkend te zijn.
  • De tarieven voor begraven mogen niet hoger zijn dan de tarieven voor cremeren.
  • Subsidies worden kritisch bezien. Deze dienen altijd aanvullend te zijn op particulier initiatief.