Opgroeien en opvoeden

Onze kinderen en jongeren zijn waardevol. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed en groeien ze veilig op. Ouders hebben daarvoor de eerste verantwoordelijkheid. Uiteraard is het vooral de uitdaging om problemen te voorkomen. Is toch zorg of begeleiding nodig, dan moet die dichtbij huis beschikbaar zijn. Zorg begint in je eigen omgeving en wijk. Eén gezin, één plan en één gezicht blijft het uitgangspunt. Ook respecteert de gemeente de verantwoordelijkheid van ouders. Contacten tussen scholen, huisartsen, hulpverleners, andere gemeenten en andere professionals worden bevorderd. Korte lijnen zijn daarbij van belang: mensen moeten niet stuklopen op systemen. Ook kerken, maatschappelijke instellingen en sportclubs worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. Een oplossingsrichting voor financiële tekorten in de jeugdzorg is een andere verdeling van het geld in het sociale domein en een andere werkwijze.

 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hecht ChristenUnie/SGP veel waarde aan vrijwillige opvoedingsondersteuning of preventieprogramma’s in het onderwijs. De politiek heeft niet het laatste woord in de relationele sfeer van het leven. Toch moeten we durven spreken over het fors toegenomen aantal echtscheidingen en verbroken relaties en alle ellende die daarmee gepaard gaat. Dit doet ons pijn en geeft zorgen. We zetten ons in voor sterke en liefdevolle gezinnen. Daar kunnen kinderen veilig opgroeien en zich ontplooien. Daarom willen we meer inzet op de ondersteuning en preventie bij relatieproblemen.

 

Het onderwijs bereidt jongeren voor op de maatschappij. Jongeren leren op school normen en waarden, vaardigheden en goede keuzes te maken. De levensbeschouwelijke en pedagogisch-didactische vrijheid van scholen is een groot goed. We streven ernaar dat Dordrecht in alle onderwijssectoren op de kaart staat. Juist ook het hoger onderwijs blijft een belangrijk streven. De zorg en technische sectoren zijn in Dordrecht speerpunten van het onderwijsbeleid en promotie. Dit sluit aan bij de vraag naar gekwalificeerde werknemers. ChristenUnie/SGP hecht daarom zeer aan praktische opleidingen in techniek en de zorg.


Gezinnen


 • ·         Samen met professionals ontwikkelt de gemeente een (v)echtscheidingspreventiebeleid.
 • ·         Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn. Een goed voorbeeld hiervan is Moeders Informeren Moeders.
 • ·          Extra inzet of ondersteuning voor initiatieven waar ouders andere ouders ondersteunen, sprekende voorbeelden zijn Home-Start en de Family Factory.

 


Jeugd en jeugdgezondheidszorg


 • ·         De gemeente draagt zorg voor snelle jeugdhulpverlening met zo min mogelijk wachtlijsten. Dit vergt een goede organisatie. Bij financiële tekorten wordt eerst binnen het sociale domein gekeken. Alleen in uiterste noodzaak zet de gemeente extra geld in bovenop de rijksmiddelen.
 • ·         Er komt een actieplan om verslaving bij jongeren te voorkomen. Dat richt zich naast alcoholpreventie op drugspreventie en gezonde leefstijl, zoals een rookverbod bij speeltuinen. Scholen krijgen een preventiebudget van de gemeente en mogen zelf kiezen bij welke aanbieder zij hun preventiepakket afnemen. De gemeente financiert niet rechtstreeks programma's.
 • ·         Kinderen besteden een flink deel van hun tijd in de digitale wereld. Bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media is van groot belang. We onderzoeken de behoefte aan extra voorlichting op scholen en aan ouders over digitale veiligheid.
 • ·         Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en een veilige opvang zijn. Natuurlijk het liefst op een plek waar alle hulp onder één dak kan worden geboden.

De gemeente zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, gezondheidszorg, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.


 

Onderwijs


 • ·         De jeugdwerkloosheid pakt de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven aan. Financiële middelen voor vroegtijdig schoolverlaten zetten we in om jongeren in een leerwerktraject te plaatsen. De gemeente zorgt samen met de betrokken scholen voor structurele financiering voor de succesvolle Matchmaker-aanpak, waarbij jongeren via intensieve coaching begeleiding krijgen op weg naar een baan.
 • ·         Ouders hebben terecht het wettelijke recht hun kinderen naar de school van hun keuze te laten gaan. De gemeente heeft de plicht dat mogelijk te maken, onder meer door te zorgen voor leerlingenvervoer. De eigen bijdrage geldt per gezin ongeacht het aantal kinderen. Als dat nodig is, wordt een hogere bijdrage dan het wettelijk minimum toegekend.
 • ·         Onze stad kent nog steeds ruim 17.000 laaggeletterden. Met een gerichte aanpak moet dit aantal dalen. Betrokkenheid van ouders is hierbij van groot belang. We willen extra aandacht voor taalachterstanden bij allochtone bevolkingsgroepen.
 • ·         Scholen, bedrijven en organisaties worden uitgedaagd en ondersteund om voor leerlingen maatschappelijke en beroepsstages te organiseren.
 • ·         We zetten in op één structureel gefinancierd programma voor techniekpromotie onder jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs. Hierin worden de vele goede activiteiten gericht op techniekpromotie samengebracht rond een gezamenlijke techniekagenda.


.