Jeugd(gezondheids)zorg

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. In andere gevallen is het de uitdaging problemen zoveel mogelijk te voorkomen door ondersteuning en hulp, zonder te problematiseren en onnodig voortijdig in te grijpen. De gemeente respecteert de verantwoordelijkheid en de culturele en godsdienstige achtergrond van ouders. Als ouders relatieproblemen hebben heeft dat vaak negatieve effecten op kinderen. Daarom is vroegtijdige signalering daarvan en begeleiding van ouders en kinderen belangrijk. Uitgangspunt is dat het zorgaanbod zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd, dat is effectiever en goedkoper. De wijk is het startpunt voor de organisatie van de zorg. Er komen zorgregisseurs om te voorkomen dat gezinnen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Eén gezin, één plan en één gezicht is het uitgangspunt.

Contacten tussen scholen, huisartsen, hulpverleners en andere professionals worden actief bevorderd; zo min mogelijk systemen, zo veel mogelijk korte lijntjes tussen professionals! Kerken, maatschappelijke instellingen en sportclubs worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. Aan preventie wordt grote waarde gehecht, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwillige opvoedingsondersteuning of preventieprogramma’s in het onderwijs.

  • Identiteitsgebonden organisaties krijgen bij het contracteren van zorgaanbieders gelijkwaardige kansen. Bij het verlenen van zorg wordt recht gedaan aan de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van de cliënt.
  • De gemeente draagt er zorg voor dat wachtlijsten in jeugdhulpverlening zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit vergt de komende jaren een goede organisatie van de zorg. In uiterste noodzaak wordt extra geld ingezet bovenop de rijksmiddelen.
  • Er komt een actieplan om verslaving bij jongeren te voorkomen. Dat richt zich naast alcoholpreventie op drugspreventie en leefstijl. Scholen krijgen een preventiebudget van de gemeente en mogen zelf kiezen bij welke aanbieder zij hun preventiepakket afnemen. De gemeente financiert niet rechtstreeks programma’s.