Maatschappelijke ondersteuning

De ChristenUnie/SGP vindt meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid van de samenleving en het versterken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid erg belangrijk. In eerste instantie is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn plek in de maatschappij. Het kan zijn dat daarbij hulp nodig is, die vaak door mantelzorgers en vrijwilligers wordt gegeven. Ouderen zijn daarbij de schat van de stad. Hun levenservaring en de tijd die ze willen inzetten zijn van groot belang voor de samenleving. De belangeloze inzet voor anderen verdient daarom meer ondersteuning. Soms is de hulp van de gemeente noodzakelijk. Dat kan met voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Daarbij heeft de gemeente oog voor kwetsbare mensen, waarvan een deel vaak aan de rand van de samenleving leeft.

Cliënten en patiënten hebben de vrijheid te kiezen voor een instelling die bij hen past. Het uitgangspunt is dat het geld de persoon volgt. De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat het aanbod van voorzieningen recht doet aan de diversiteit van mensen en overtuigingen. De ChristenUnie/SGP wil dat de gemeente bij de uitvoering van het WMO-beleid niet alleen in geld denkt, maar ook oog heeft voor de mens. Barmhartigheid vormt het uitgangspunt.

Bij de ouderenzorg staat de menselijke maat voorop en de zorg wordt met gevoel voor de specifieke situatie georganiseerd. Gezocht wordt naar evenwicht tussen zelfstandig thuis wonen, de inzet van mantelzorg en wijkverpleging en de kosten. De gemeente kan dit alleen bereiken in overleg met ouderen zelf en betrokken organisaties.

  • Bij het bepalen van de noodzakelijke hulp wordt eerst gekeken welke ondersteuning familie en bekenden kunnen bieden.
  • Levensbeschouwelijke of kleine instellingen hebben gelijkwaardige kansen in het subsidiebeleid, met behoud van identiteit. Bij het verlenen van zorg wordt recht gedaan aan de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van de cliënt die het recht heeft om zijn zorgaanbieder zelf te kiezen.
  • De gemeente stimuleert mantelzorg en vrijwilligerswerk en heeft de ondersteuning van mantelzorgers door professionals goed op orde.
  • Er zijn steeds meer ouderen en we worden gemiddeld steeds ouder. Daarnaast worden wonen en zorg steeds meer van elkaar gescheiden. Daarom moet de gemeente zich samen met de corporaties en marktpartijen inspannen voor levensloopbestendige woningen voor ouderen.