Ondernemen

Dordrecht is een eiland, maar ligt te midden van transportassen van weg, spoor en water die ook internationaal van belang zijn. De uitstekende bereikbaarheid verdient blijvende aandacht. Daarnaast is Dordrecht de centrumgemeente van de Drechtsteden, het samenwerkingsverband op het gebied van de regionale economie. Dordrecht ligt tevens ingeklemd tussen de krachtige regio’s Brabant en Rotterdam. Voor de ChristenUnie/SGP staat het belang van samenwerking met deze regio’s voorop. De samenwerking met het havenbedrijf Rotterdam is daarvan een voorbeeld. Het accent moet in Dordrecht liggen op het werken bij, op en met het water. Dat is van oudsher de kracht van de regio. Dordrecht als regionaal centrum richt zich op industrie, logistiek, techniek, onderwijs en ontwikkelt een omvangrijk zorgcluster. Waar mogelijk wordt het vestigingsklimaat voor ondernemers en vooral ZZP-ers versterkt. Daarvan zijn er al bijna 7.000 in Dordrecht. Als extra kantooroppervlak echt nodig is, dient dat hand in hand te gaan met sanering van oude kantoorlocaties. De gemeente gaat terughoudend om met de uitgifte van grond voor nieuwe bedrijventerreinen. Deze terreinen moeten het bestaande aanbod verrijken. De grond is immers schaars. Economische ontwikkeling dient hand in hand te gaan met streven naar duurzaamheid, veiligheid en beperking van overlast. De mens is in de visie van ChristenUnie/SGP rentmeester en dient niet alleen te bouwen, maar ook te bewaren voor toekomstige generaties. In de binnenstad en elders kent Dordrecht forse leegstand van kantoor- en winkelpanden. Bestemmingsplannen moeten daarom uitgaan van winkelclusters. Daarbuiten mogen panden ook voor andere bestemmingen worden gebruikt.

Altijd meer en altijd maar doorgaan is voor niemand goed. Daarom staat de ChristenUnie/SGP zeer kritisch ten opzichte van de trend om zeven dagen in de week 24 uur per dag economische activiteiten te ontplooien. Er is meer in het leven dan werk en economische vooruitgang. De samenleving als geheel is gebaat bij een collectief, regelmatig rustmoment; de zondag. Een dag waarop je niet hoeft te werken en zo min mogelijk voor je laat werken. Juist ook de kleine ondernemers en hun medewerkers verdienen deze rustdag. Dordrecht moet hen koesteren. Zondagsopenstelling leidt slechts tot een belasting voor kleine winkeliers, werknemers en uiteindelijk ons allemaal. Daarom is de koopzondag onwenselijk. Shoppen is geen zondagsrust.

  • De ChristenUnie/SGP vindt dat de openstelling van winkels op zondag in strijd is met de zondagsrust, sociaal ongewenst is en geen economische meerwaarde heeft. Daarom is de ChristenUnie/SGP tegen koopzondagen.

  • Het beleid over winkeltijden moet nadrukkelijk worden getoetst op de gevolgen voor kleine zelfstandigen en werknemers. Boetes voor winkeliers die gesloten zijn op zondag zijn uitgesloten voor de ChristenUnie/SGP.

  • Contracten en aanbestedingen van de gemeente worden zo ingericht dat deze bijdragen aan (een aantal) beleidsdoelstellingen zoals: stimulering lokaal ondernemerschap, stageplekken en beroepsonderwijs, werkloosheidsbestrijding, arbeidsgehandicapten en maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijvoorbeeld met aantoonbare Social Return on Investment.

  • Bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Dordtse Kil IV wordt kritisch getoetst of bedrijven een hoogwaardige en bovenregionale toevoeging zijn aan het bedrijvenbestand van Dordrecht. Op het bedrijventerrein wordt zo energiezuinig mogelijk gebouwd.

  • De economische visie Drechtsteden wordt herijkt en concreet uitgewerkt. Daarbij is aandacht voor een gezamenlijk acquisitiebeleid, winkelaanbod in de binnensteden en de inrichting van praktische samenwerking met andere regio’s.

  • Dordrecht krijgt tenminste één locatie voor startende ondernemers en ZZP-ers in de maritieme en technische sector.

  • Vergunningverlening kan eenvoudiger en met minder regels. Onnodige bureaucratie wordt bestreden, bedrijven kunnen bij één gemeenteloket terecht. De gemeente brengt ergernissen van ondernemers in kaart en werkt deze zoveel mogelijk weg.

  • In samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs wordt een succesvol ondernemerschapsprogramma gericht op bedrijven met groeipotentieel naar Dordrecht gehaald .

  • De ontwikkeling en verbetering van bedrijventerreinen (zoals de Westelijke Dordtse oever) is van groot belang vanwege de werkgelegenheid. Goede verbindingen zijn daarbij onmisbaar.

  • De ChristenUnie/SGP ziet voordelen van samenwerking tussen ondernemers op straat- en stedelijk niveau. De gemeente ondersteunt initiatieven om de onderlinge samenwerking tussen ondernemers te versterken.