Onderwijs

Het onderwijs is de plaats waar jongeren door gedegen kennis en vaardigheden worden voorbereid op de maatschappij. Jongeren leren op school weerbaar te worden en goede keuzes te maken. De levensbeschouwelijke en pedagogisch-didactische vrijheid van scholen wordt gerespecteerd. We streven ernaar dat Dordrecht in alle onderwijssectoren op de kaart staat. Het aantrekken van meer Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en een University College blijft daarom een belangrijk streven. De maritieme en technische sectoren zijn kernpunten van het onderwijsbeleid. Dit sluit aan bij de vraag naar gekwalificeerde vaklui. Het is van belang dat overheid, bedrijfsleven en (beroeps)onderwijs samenwerken op het gebied van stageplekken en de afstemming van het onderwijsaanbod en de vraag van de arbeidsmarkt.

  • Er komt een plan voortoekomstbestendig en financieel solide openbaar onderwijs. Daarmee wordt een gevarieerd aanbod aan onderwijs gegarandeerd. Niet in elke wijk hoeft een openbare school te zijn.
  • Scholen, bedrijven en organisaties worden uitgedaagd en ondersteund om voor leerlingen maatschappelijke en beroepsstages te organiseren.
  • Om jongeren bij de lokale politiek te betrekken wordt in samenwerking met scholen jaarlijks een jeugdparlement in de raadszaal georganiseerd.
  • Om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen worden de beschikbare middelen vooral ingezet om leerwerktrajecten bij bedrijven te financieren. De effectiviteit van de huidige programma’s wordt onder de loep genomen en alternatieven die bewezen succesvol zijn, vormen de norm. Programma’s die niet of matig effectief zijn worden opgeheven of vervangen.
  • Ouders moeten de mogelijkheid hebben hun kinderen naar de school van hun keuze te laten gaan. De gemeente draagt zorg voor het leerlingenvervoer hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen bijzonder speciaal en openbaar speciaal onderwijs. De eigen bijdrage geldt per gezin ongeacht het aantal kinderen.