Veiligheid, normen en waarden

Elke samenleving heeft gedeelde normen en waarden nodig, een kompas om de koers mee te bepalen. Voor de ChristenUnie/SGP is dat kompas de Bijbel. De Bijbelse boodschap is gericht op orde en recht in de samenleving, welzijn van burgers en bescherming van kwetsbare groepen. De overheid heeft als taak het recht hoog te houden en de samenleving in al zijn diversiteit zo te ordenen dat het daar goed leven is. Het gaat bijvoorbeeld om voldoende politie, terugdringen van criminaliteit en integer en rechtvaardig bestuur. Ook is iedereen gebaat bij een rustpunt in de week.

Veiligheid

Veiligheid is van oudsher een belangrijke kerntaak van de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over criminaliteitsbestrijding, crisisbeheersing, bouwtoezicht en verkeersveiligheid. Voor illegale praktijken, zeker als mensen worden uitgebuit, is in Dordrecht geen plaats. Van inwoners mag echter ook worden verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving en niet de andere kant opkijken bij problemen. Bij vandalisme geldt een lik-op-stuk beleid waarbij de daders betalen voor de schade. De ChristenUnie/SGP hecht grote waarde aan handhaving bij drugs, drankmisbruik, prostitutie of (illegaal) gokken. Ook bescherming van jongeren tegen risico’s van alcohol en drugs en het bestrijden van vrouwenuitbuiting door prostitutie verdient onze aandacht.


 • De ChristenUnie/SGP is tegen coffeeshops, seksinrichtingen en casino’s in de stad. Bestaande coffeeshops en seksinrichtingen worden regelmatig gecontroleerd en daarbij geldt het huidige strikte handhavingsbeleid. Bij geconstateerde gedwongen prostitutie of illegaliteit zorgt de gemeente voor de beschikbaarheid van uitstapprogramma’s. De ChristenUnie/SGP is tegen de vestiging van een nieuw casino in Dordrecht en wil geen gereguleerde wietteelt.
 • De nationale politie is lokaal actief en zal voldoende capaciteit inzetten voor de Dordtse prioriteiten.
 • Dordrecht is voor iedereen een veilige stad. Geweld tegen specifieke mensen of groepen wordt stevig aangepakt.
 • De aanpak van minderjarige criminelen is gericht op terugkeer in de maatschappij. Als daaraan niet wordt meegewerkt wordt een harde aanpak niet geschuwd. Ouders van minderjarige criminele jongeren worden aangesproken en aansprakelijk gesteld voor schade.
 • Repressie, preventie en zorg worden evenwichtig ingezet. Het Veiligheidshuis, waarin justitiële partners, zorgpartners en de gemeente samenwerken, wordt voortgezet en blijft gehuisvest in Dordrecht.
 • In elke wijk wordt de leefbaarheid en veiligheid regelmatig beoordeeld en verbeteringen samen met de bewoners doorgevoerd. Inwoners die hun woonomgeving vervuilen worden daarop aangesproken. De werkwijze van de taskforce overlast vormt hiervoor  het uitgangspunt.
 • Illegale kamerverhuur en illegale bewoning gaat de gemeente tegen. Arbeidsmigranten dienen verantwoord gehuisvest te zijn, zonder de leefbaarheid in de wijken aan te tasten.
 • De gemeente controleert de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop intensief. Met de sector worden afspraken gemaakt over het doen van controles.
 • Er komen vuurwerkvrije zones. De directe omgeving van bejaardenhuizen, winkelcentra en scholen komt daarvoor in aanmerking.
 • De ChristenUnie/SGP is tegen aanstootgevende afbeeldingen of teksten in reclameboodschappen. Waar mogelijk worden deze door de gemeente uit het straatbeeld geweerd.
 • Uitvoering van bouwtoezicht, inspecties en brandveiligheidstoetsen dient strikt te gebeuren. Zo worden onveilige en overlastgevende situaties voorkomen of aangepakt.
 • Waterveiligheid wordt in Dordrecht steeds actueler. Daarom wordt niet bezuinigd op onderzoek en lobby naar de mogelijkheden om het centrum ook in de toekomst tegen water te beschermen. De Voorstraat als waterkering en het buitendijkse deel van de binnenstad hebben daarbij de aandacht.