Veiligheid

De overheid heeft de door God gegeven taak om te zorgen voor veiligheid, orde en rust in de samenleving. Dat stelt ons in staat in vrijheid een rustig en zinvol leven te leiden. Juist in een tijd waarin velen onveiligheid ervaren, moet de overheid het kwaad bestrijden, de zwakkeren beschermen en zo gerechtigheid en recht hooghouden. Dat betekent dat onwettig en slecht gedrag wordt ontmoedigd en gestraft en slachtoffers bescherming en hulp krijgen. De ChristenUnie/SGP hecht daarom grote waarde aan preventie en handhaving. Dat gaat ook over crisisbeheersing, milieu- en bouwtoezicht en verkeersveiligheid.

           

Dordrecht moet voor iedereen een veilige stad zijn. Geweld en intimiderend gedrag gericht op specifieke mensen of groepen pakt de overheid stevig aan. Daarom gaan wat ons betreft veiligheid en sociale bewogenheid hand in hand. Voor illegale praktijken, zeker als mensen worden uitgebuit, is in Dordrecht daarom geen plaats. De gemeente heeft bijzonder oog voor de veiligheid van mensen in een kwetsbare positie zoals slachtoffers van alcohol, drugs en vrouwenuitbuiting.

 


 

Veilige en leefbare wijken


 • ·         Wij hechten aan een schone en veilige woonomgeving. Inwoners die hun woonomgeving vervuilen worden daarop aangesproken. De aanpak in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt zetten we voort en breiden we uit naar andere buurten als dat nodig is. Zo nodig stelt de gemeente camerabewaking in. Bij vandalisme geldt een lik-op-stuk beleid waarbij daders betalen voor de schade.
 • ·         We willen dat iedereen zich veilig weet in de straat en in de wijk. Daarom let de politie extra goed op als spanningen tussen bevolkingsgroepen dreigen te ontstaan.
 • ·         De nationale politie is lokaal actief en met voldoende capaciteit aanwezig in de wijken van Dordrecht. Wij zijn voorstander van meer rechercheurs in de basisteams en regelmatige snelheidscontroles. De politie moet weten wat er leeft in wijken en treedt waar nodig krachtig op. De wijkagent heeft hier een belangrijke rol. Problemen die agenten aantreffen, kunnen zij dan sneller aanpakken en er blijven geen aangiften op de plank liggen.
 • ·         Wij vinden het belangrijk dat iedereen in een fatsoenlijk huis woont. Daarom gaat de gemeente illegale kamerverhuur tegen. Huisvesting van asielzoekers vereist een zorgvuldige aanpak; daarbij is spreiding van belang.
 • ·         De gemeente ondersteunt bewoners die zich actief voor veiligheid inzetten bijvoorbeeld door Whatsapp-groepen en buurtpreventie.


 

Handhaving


 • ·         De overheid reguleert en stelt grenzen om de samenleving in goede banen te leiden. Dat geldt ook voor de door velen gewaardeerde zondagsrust. De samenleving als geheel is gebaat bij een collectief, regelmatig rustmoment. De zondag is volgens de Bijbel en de christelijke traditie bedoeld als rustdag. De gemeente benut daarom alle mogelijkheden om de zondagsrust te waarborgen. Kerkelijke samenkomsten kunnen ongestoord doorgang vinden en aan evenementen die deze rust dreigen te verstoren, onthoudt het gemeentebestuur zijn goedkeuring en medewerking. Waar nodig handhaaft de gemeente.
 • ·         De ChristenUnie/SGP is voor een gezond en vrij leven. Verslaving hoort daar niet bij. Juist daarom zijn wij tegen coffeeshops en gereguleerde wietteelt, seksinrichtingen en casino’s en zijn wij voorstander van een uitsterfbeleid. Deze gelegenheden worden regelmatig gecontroleerd en daarbij geldt het huidige strikte handhavingsbeleid.
 • ·         Prostitutie is mensonwaardig en strijdig met Gods bedoeling met seksualiteit. Bovendien zijn er veel schrijnende problemen aan verbonden: criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen. Wij willen dat de gemeente in samenwerking met hulporganisaties zorgdraagt voor voldoende hulp- en uitstapprogramma’s.
 • ·         Zeker als je jong bent, moet je voorzichtig zijn met alcohol. In samenwerking met de sector controleert de gemeente intensief op leeftijdsgrenzen bij alcoholverkoop. Met preventief beleid ontmoedigt de gemeente overmatig alcoholgebruik. De sluitingstijden van de horeca worden strikt gehandhaafd. Regelmatige controle op vergunningsvoorwaarden en veiligheidseisen is nodig.
 • ·         Vuurwerk belast het milieu en is lang niet voor iedereen leuk. Daarom worden de vuurwerkvrije zones gehandhaafd en uitgebreid naar bijvoorbeeld winkelcentra. Restrictief beleid voorkomt illegaal zwaar vuurwerk en te vroeg afsteken. Dat verkleint de overlast en het risico op ongelukken.
 • ·         De ChristenUnie/SGP is voor een nette openbare ruimte en wil geen aanstootgevende afbeeldingen of teksten in reclame. Waar mogelijk weert de gemeente deze uit het straatbeeld.
 • ·         Veilig wonen is van groot belang. Daarom laat de gemeente bouwtoezicht, inspecties en brandveiligheidstoetsen strikt uitvoeren.

 


 

Krachtige aanpak criminaliteit


 • ·         De aanpak van criminelen is gericht op terugkeer in de maatschappij. Als mensen daaraan niet meewerken, is een harde aanpak aan de orde. Ouders van minderjarige criminele jongeren worden aangesproken en aansprakelijk gesteld voor schade. Herhaling en terugval gaan we tegen door resocialisatie, werk en wonen.
 • ·         Preventie, repressie en zorg worden evenwichtig ingezet. Het Veiligheidshuis, waarin justitiële partners, zorgpartners en de gemeente samenwerken, zetten we voort en blijft gehuisvest in Dordrecht.
 • ·         De onder- en de bovenwereld mogen niet verweven raken. Extra aandacht is nodig voor de aanpak van zaken als witwassen van geld via vastgoed, de rol van criminaliteit in hennepteelt en mensenhandel. Criminele en hinderlijke groepen motorrijders worden stevig aangepakt.
 • ·         Radicalisering en jihadisme pakt de gemeente preventief en repressief aan. Daarbij zijn goede contacten van wijkagenten in wijken en leefgemeenschappen van groot belang. Alleen zo kan de overheid signalen vroeg oppikken en daarnaar handelen. Voor oproepen tot haat en geweld is in Dordrecht geen plaats.

 


 

Veilige structuren


 • Waterveiligheid en klimaatadaptatie zijn blijvend actueel. Daarom bezuinigen we niet op onderzoek en lobby naar de mogelijkheden om de stad ook in de toekomst tegen water te beschermen. De aandacht richt zich in het bijzonder op de Voorstraat als primaire  waterkering en het buitendijkse deel van de stad.

 • De gemeente intensiveert de lobby om een einde te maken aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor door de stad. Ondertunneling is een serieuze optie. De gemeente pleit hiervoor actief bij bedrijven, vervoerders en de Rijksoverheid.

 • In en om Dordrecht is veel vervoer en bedrijvigheid. Dat kan alleen veilig als bedrijven zich houden aan regelgeving en vergunningen. De handhaving door de omgevingsdienst is daarom van groot belang. De gemeente let goed op en spreekt de provincie aan op haar taken, bijvoorbeeld bij Chemours en Dupont. Bedrijven moeten zich verantwoord gedragen naar de omgeving, dat vergt meer dan alleen de naleving van vergunningen.

 • De veiligheid van digitale data is van groot belang. De gemeente investeert daarom in digitale veiligheid en zorgt dat de basissystemen van de overheid robuust zijn.