Verkeer en vervoer

  • Goede bereikbaarheid is belangrijk voor Dordrecht. Ook in Dordrecht zelf moet het gemakkelijk zijn om van A naar B te komen. Bij voorkeur lopend of op de fiets. Daarom is meer aandacht voor fietspaden nodig, die moeten echt goed zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden met ouderen en kinderen. Ook de autowegen in Dordrecht kunnen beter: er is veel achterstallig onderhoud dat moet worden weggewerkt. 
  • Dordrecht blijft intercitystation. De lobby daarvoor wordt versterkt. Voor het behoud van goede treinverbindingen wordt aangesloten bij initiatieven in de brede regio (België, Brabant, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam en Den Haag).
  • De kwaliteit van het fietspadennetwerk in Dordrecht is nog onvoldoende. Fietspaden moeten een eenduidige en goede vormgeving krijgen, goed op elkaar aansluiten en voldoende ruimte bieden voor elektrische fietsen. Het wordt dan veel makkelijker om Dordrecht met de fiets te doorkruisen. Het hoofdnetwerk van fietswegen zal ook enkele doorgaande recreatieve fietsroutes bevatten.
  • Nu de voorkant van het station is opgeknapt dient ook de achterkant (Krispijnzijde) te worden aangepakt. De fietsenstalling moet worden verbeterd en uitgebreid. Daarbij is tevens aandacht voor de sociale veiligheid.
  • Dordrecht heeft in 2018 geen wegen meer in de top-10 van onveilige wegen in Zuid-Holland Zuid.  Dit betekent dat bijvoorbeeld de Brouwersdijk, Laan der Verenigde Naties en Merwedestraat veiliger worden.
  • Er komt in 2014 een onderhoudsplan om het grote aantal versleten wegen versneld aan te pakken in samenhang met de fietspaden. Daarbij wordt tegelijkertijd het aantal verkeerslichten verminderd waar dat verantwoord is.
  • Gratis openbaar vervoer voor 65+ wordt gestaakt. Waar openbaar vervoer niet zelf kan worden betaald en noodzakelijk is, kan een beroep op de bijzondere bijstand worden gedaan.
  • Het historisch stadscentrum is voor auto’s beperkt toegankelijk via het pollersysteem. Waar dat mogelijk blijkt, wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. Bij de verdere uitwerking van het Verkeersplan binnenstad moet worden voorkomen dat extra sluipverkeer ontstaat. De snelheid en het verbod om met zware vrachtauto’s door het historische centrum te rijden worden strikt gehandhaafd.
  • De poller in de Museumstraat wordt overdag en ‘s avonds een doseerpoller. De poller is ‘s nachts in bedrijf waardoor mogelijke overlast voor de omgeving beperkt blijft. De parkeergarage Drievriendenhof wordt daardoor vanuit de oostelijke stadsdelen beter bereikbaar.
  • Het terrein aan het Steegoversloot, achter pand Doelesteyn, wordt tijdelijk ingericht als parkeerterrein. Op termijn wordt de parkeersituatie in dit stadsdeel opnieuw in beeld gebracht. Indien dat nodig en betaalbaar blijkt is de ChristenUnie/SGP voorstander van een parkeergarage op deze locatie.