Vrije Tijd

Cultuur en kunst zijn gaven van onze Schepper. Ze verrijken ons leven, binden mensen samen en maken ons bewust van onze historische achtergrond. Het eiland van Dordt biedt een rijkdom aan recreatie- en sportmogelijkheden. Ook heeft Dordrecht een bloeiend cultureel leven. Dat is een groot goed. Wel is er een grens aan het aantal festivals dat Dordrecht aankan. Het is belangrijk dat de mooie en opbouwende rol van kunst en cultuur wordt bevorderd. Cultuuruitingen die leiden tot godslastering, onzedelijkheid of geluidsoverlast worden daarentegen tegengegaan. Eigen initiatief en financiering is voor ChristenUnie/SGP het uitgangspunt bij sport en culturele en kunstzinnige expressie.

 

ChristenUnie/SGP vindt dat beroepssport haar eigen sportbroek moet ophouden. De prioriteiten van de gemeente liggen bij de amateur- en breedtesport. Uitgangspunt is daarbij dat deelnemers gezamenlijk hun sportverenigingen financieren. Sport- en recreatievoorzieningen moeten goed toegankelijk zijn voor gehandicapten en ouderen. De ChristenUnie/SGP heeft grote waardering voor de vele vrijwilligers die actief zijn bij de sportverenigingen.

 

Dordrecht heeft een rijke historie. Kernpunten uit de ontstaansgeschiedenis van Nederland speelden zich in Dordrecht af. Die historie willen we daarom koesteren en benutten. Dit betekent ook dat zeer zorgvuldig wordt omgegaan met cultureel erfgoed, fraaie stadsgezichten en het historisch centrum. Toerisme brengt levendigheid in de binnenstad en levert geld op voor stad en middenstand. Naast cultuur en historie is recreatie in de natuur van groot belang om tot rust te kunnen komen. Het water, het prachtige polderlandschap en het Nationaal Park De Biesbosch zijn daarvoor zeer geschikt.

 


Cultuur


 • ·         Dordrecht kiest voor een cultureel profiel gericht op historie en de maritieme omgeving. Alleen evenementen en festiviteiten die aan dit profiel bijdragen komen in aanmerking voor subsidie, zoals het Bach-festival.
 • ·         We zetten in op het versterken en bevorderen van cultureel ondernemerschap. Waar mogelijk wordt regelgeving vereenvoudigd.

Een goed en verantwoord horeca- en evenementenbeleid is een belangrijke randvoorwaarde. Bij programmering, openingstijden en het geluidsniveau wordt goed rekening gehouden met de omgeving.

 • ·         Boeken blijven van groot belang. We bevorderen de leescultuur door de huidige bibliotheken open te houden en hun contacten met scholen te intensiveren. Zo gaan we taalachterstanden tegen en zorgen voor ondersteuning bij media-educatie. De inzet van vrijwilligers is hiervoor onontbeerlijk.
 • ·         We willen ons inzetten om de Dordtse boekenmarkt in ieder geval op zaterdag te houden.

 

 • ·         ChristenUnie/SGP is tegen subsidieconstructies waarbij instellingen bij tegenvallers kunnen terugvallen op de stad.

 


Historie en toerisme


 • ·         Dordrecht ontwikkelt zich tot landelijk historisch centrum voor staats- en kerkgeschiedenis. Daarom wordt 400 jaar Nationale Synode (2018-2019) stevig op de nationale kaart gezet. Het gerenoveerde Hof speelt daarbij een centrale rol.
 • ·         De stad viert 800 jaar stadsrechten met volop aandacht voor de historie van de stad.
 • ·         Het Dordrechts museum blijft actief met waardevolle tentoonstellingen.
 • ·         ChristenUnie/SGP is bereid te blijven investeren in museum ‘40-’45 als het zich doorontwikkelt tot een educatief en eigentijds museum.   
 • ·         Dordrecht heeft een unieke grachtengordel. Hiervan kunnen we meer gebruik maken. Activiteiten op en rondom het water worden daarom meer gestimuleerd. Ondernemers, rondvaartbedrijven en bootverhuurbedrijven moeten de ruimte krijgen om toeristen ook dat stuk Dordrecht te laten zien. Daarnaast is in de rest van Europa meer promotie nodig van de waterrijkdom van de stad Dordrecht en de Biesbosch.
 • ·         De ChristenUnie/SGP wil onderzoek naar samenvoeging van VVV en Dordrecht Marketing.
 • ·         Naast de historische wandelingen in het centrum komt er ook een fietsroute langs historische punten.


 


Recreatie en sport


 • ·         De gemeente verleent voor beroepssport geen subsidie (direct of indirect) en voorziet niet in borgstelling.
 • ·         Het zwembad aan de Sportboulevard moet meer ruimte gaan bieden aan recreatief zwemmen.
 • ·         Verzelfstandiging van en bezuiniging op het sportbedrijf wordt onderzocht.
 • ·         Met goede fietsvoorzieningen stimuleert de gemeente sporters met de fiets naar de sportvereniging te komen.
 • ·         De voorzieningen in de jachthavens van Dordrecht en de informatievoorziening voor watersporters worden verbeterd.
 • ·         Het Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig gebied en een grote trekpleister voor toeristen en recreanten. Dordrecht neemt de regie nu andere overheden zich terugtrekken. Zo gaan we ook de versnippering van de deelgebieden tegen. Gebieden zoals de Sliedrechtse Biesbosch en het Biesboschgebied ten westen van de Elzen/Viersprong zijn nu nog niet (goed) te voet of per fiets bereikbaar. We willen onderzoeken of deze gebieden verder kunnen worden opengesteld voor het publiek. Ook komen er betere (wandel) verbindingen met aangrenzende buitengebieden zoals de dijken en polder.