Welzijn

Met goede preventie en welzijnsvoorzieningen kan een te zwaar beroep op de zorg worden voorkomen. Welzijnsactiviteiten zijn gericht op participatie van de deelnemers. Daarnaast is buurtwerk belangrijk omdat daarmee het sociaal isolement wordt tegen gegaan. De gemeente investeert in sociale samenhang in wijken, gericht op behoeften van bewoners. Projecten als Burgers aan Zet hebben, naast het doel van burgerparticipatie waarvoor ze zijn opgezet, als neveneffect dat het de samenhang in de wijk vergroot en inwoners uit een isolement kan halen. Dit wordt gestimuleerd. De gemeente stimuleert initiatieven van burenhulp, buurtpreventie en bemiddeling bij conflicten.

  • Initiatieven als de voedselbank, de huisraadbank, HIP / Present en schuldhulpmaatje verdienen waar nodig ondersteuning van de gemeente, bijvoorbeeld met advisering aan het bestuur, toegang tot regelgeving, ondersteuning bij subsidie- of vergunningaanvragen. Er komt één centraal aanspreekpunt waar vrijwilligersorganisaties terecht kunnen met hun vragen. Ze worden daar snel geholpen.
  • De gemeente zet in op preventie. Er worden laagdrempelige workshops georganiseerd over onderwerpen als: schulden, opvoeding en gezonde leefstijl.
  • Voor dak- en thuislozen moet voldoende opvang beschikbaar zijn. Financiële middelen worden effectief ingezet in overleg met de instellingen (Leger des Heils, DAC, De Hoop). Dak- en thuislozen kampen vaak met meerdere problemen zoals  huisvesting, schulden, verslaving en psychiatrische problemen. De zorg moet daarop goed inspelen.
  • De positie van Dordrecht als koplopergemeente homo-emancipatiebeleid wordt na 2014 niet verlengd.
  • De gemeente heeft het voorkomen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling hoog op de agenda staan. Slachtoffers hiervan worden adequaat opgevangen en in zorgelijke situaties wordt ondersteuning geboden.
  • Om bewoners te stimuleren zich actief in te zetten voor de wijk wordt onderzocht of huurverlaging daaraan kan bijdragen.