Werk en inkomen

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun levensonderhoud. Werk is daarom belangrijk. De gemeente stimuleert zoveel mogelijk de lokale werkgelegenheid door goede infrastructuur, voorzieningen en snelle procedures. Als inwoners niet in staat zijn hun eigen brood te verdienen is algemene en bijzondere bijstand beschikbaar. Een uitkering is echter een tijdelijke situatie, werk is de norm. Reïntegratietrajecten moeten daarom goed functioneren en resultaten opleveren. Een baan bij een reguliere werkgever moet voor werknemers financieel de aantrekkelijkste optie zijn. Bij de uitvoering van de Participatiewet stelt de gemeente budget ter beschikking voor de begeleiding van mensen van een tijdelijke naar een reguliere werkplek.

In het sociale beleid is bijzondere aandacht voor gezinnen, zeker wanneer het een alleenstaande ouder betreft. Sociale voorzieningen worden uiteraard alleen gebruikt door hen die het ook echt nodig hebben. Misbruik ondermijnt het draagvlak voor die voorzieningen.

  • Schuldhulpverlening en preventie is juist nu van groot belang. Mensen worden actief gestimuleerd hiervan gebruik te maken, vooral voordat het te laat is. Bij schuldhulpverlening dient maatwerk te worden geleverd met aandacht voor de individuele en persoonlijke omstandigheden. Inwoners met onvoldoende financieel besef dienen te worden begeleid en ondersteund. Wachtlijsten worden tot een minimum beperkt. Uithuiszettingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen door een intensieve samenwerking van de betrokken partijen. Bij dreigende uithuiszetting van gezinnen met kinderen dient een schuldhulpverleningstraject met voorrang te worden gestart.
  • Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden actief geholpen om aan werk te komen. Zoveel mogelijk mensen die gebruik maken van de participatiewet worden geplaatst bij een reguliere ondernemer, al dan niet met loonsubsidie. Mensen die een beschutte werkplek nodig hebben kunnen terecht bij Drechtwerk of krijgen een andere vorm van zinvolle dagbesteding.
  • Een bijstandsgerechtigde alleenstaande ouder die de zorg heeft voor jonge kinderen heeft geen sollicitatieplicht. Maatwerk en praktische oplossingen moeten centraal staan.
  • Regelingen voor minima dienen voor de doelgroep helder en toegankelijk te zijn.
  • Het minimabeleid moet zo zijn ingericht dat het loont om aan het werk te gaan. Van mensen die niet werken, maar wel een beroep doen op de bijstand, wordt een tegenprestatie verwacht.
  • Financiële middelen voor vroegtijdig schoolverlaten worden ingezet om jongeren in een leerwerktraject te plaatsen.
  • Fraude met uitkeringen en sociale voorzieningen wordt krachtig bestreden.