Werk en ondernemen

Werk is belangrijk voor mensen en een Bijbelse opdracht. Werk geeft veel voldoening en mensen die kunnen werken worden dan ook gestimuleerd en geholpen om een baan te vinden die bij hun mogelijkheden past. Met werk voorzien je in eigen levensonderhoud. Dat is van groot belang en gaat potentiële tweedeling tegen. In Dordrecht zijn veel mensen werkzoekend. Een aantrekkende economie moet hen kansen bieden. Als gezinnen niet in staat zijn hun eigen brood te verdienen is algemene en bijzondere bijstand beschikbaar.

 

Bedrijven en instellingen zijn van grote waarde. Dordrecht is een eiland te midden van internationale transportassen via weg, spoor en water. Het is een prima plek om te ondernemen. Met de Duurzaamheidsfabriek heeft de stad een kansrijk knooppunt voor duurzame en circulaire technologieën. De stad kan het omvangrijke zorgcluster verder uitbreiden.

 

De gemeente Dordrecht en de Drechtsteden stimuleren ondernemerschap en de lokale werkgelegenheid. Daarbij zijn toegang tot werk door goede infrastructuur, voorzieningen en snelle procedures van groot belang. De ChristenUnie/SGP hecht aan samenwerking met omliggende regio’s. De samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam is daarvan een voorbeeld.

 

Altijd maar doorgaan is voor niemand goed. De samenleving als geheel is gebaat bij een collectief, regelmatig rustmoment. Vanuit de Bijbel en christelijke traditie is dat altijd de zondag geweest. ChristenUnie/SGP hecht daarom zeer aan de door velen gewaardeerde zondagsrust en staat zeer kritisch ten opzichte van de trend om zeven dagen in de week 24 uur per dag economische activiteiten te ontplooien. Er is meer in het leven dan werk, geld en economische vooruitgang. De zondag mag een dag zijn waarop je niet hoeft te werken en dan ook zo min mogelijk voor je laat werken.


Werken


  • ·         Mensen die zelf met moeite aan een baan komen, krijgen hulp. Zoveel mogelijk mensen die gebruik maken van de participatiewet worden geplaatst bij een reguliere ondernemer, al dan niet met loonsubsidie. In sommige gevallen kan maatwerk nodig zijn voor een passende en zinvolle dag-invulling.Mensen die een beschutte werkplek nodig hebben krijgen van de gemeente beschut werk aangeboden.
  • ·         De bijstand is een waardevol en bij voorkeur tijdelijk vangnet voor mensen die niet kunnen werken of geen baan vinden. Waar nuttig en nodig kan een tegenprestatie gevraagd worden. Daarbij zetten we zoveel mogelijk in op de eigen kennis en talenten. Maatwerk en praktische oplossingen staan centraal. Het moet lonen om aan het werk te gaan. Een bijstandsgerechtigde alleenstaande ouder die de zorg heeft voor jonge kinderen heeft geen sollicitatieplicht.
  • ·         Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en eenzaamheid verdienen ondersteuning bijvoorbeeld door subsidie.
  • ·          De gemeente geeft het goede voorbeeld. Het inkoopbeleid is gekoppeld aan social return beleid. Het experiment met de ‘infradeal’, dat leerwerkbanen oplevert voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, wordt ook in andere sectoren uitgeprobeerd.

 


 

Zondagsrust: een gezonde economie


  • ·         De ChristenUnie/SGP vindt dat de openstelling van winkels op zondag in strijd is met de christelijke bedoeling van de zondag als rustdag. Zondagsopenstelling leidt tot een belasting voor kleine winkeliers, werknemers en uiteindelijk ons allemaal. Daarom blijven we de koopzondag zeer onwenselijk vinden. Ook is het sociaal ongewenst en er is meer dan geld en economie. Daarom blijft de ChristenUnie/SGP tegen koopzondagen. De afspraken uit de Winkeltijdenverordening worden gehandhaafd.
  • ·         Het beleid over winkeltijden moet de gemeente nadrukkelijk toetsen op de gevolgen voor kleine zelfstandigen en werknemers. De ChristenUnie/SGP wil niet dat winkeliers worden verplicht of gedwongen om op zondag open te zijn en als ze die dag dicht blijven, behoren ze daarvoor geen boete te krijgen. De gemeente maakt hierover waar mogelijk afspraken met eigenaren van winkelpanden.

 


 

Ondernemen


  • De economische visie Drechtsteden wordt herijkt en concreet uitgewerkt. Daarbij moet werkgelegenheid een van de belangrijkste aandachtspunten zijn. Daarnaast is aandacht nodig voor eenvoudiger vergunningverlening, goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, innovatie, gezamenlijk acquisitiebeleid, winkelaanbod in de binnensteden en de inrichting van praktische samenwerking met andere regio’s.

  • Dordrecht kent een forse leegstand van kantoor- en winkelpanden. Bestemmingsplannen moeten daarom uitgaan van winkelclusters. Daarbuiten mogen eigenaren panden ook voor andere bestemmingen gebruiken. Als extra kantooroppervlak echt nodig is, dient dat hand in hand te gaan met sanering van oude kantoorlocaties. De gemeente gaat terughoudend om met de uitgifte van grond voor nieuwe bedrijventerreinen. Deze terreinen moeten het bestaande aanbod verrijken. De grond is immers schaars. Er komt zo spoedig mogelijk een invulling van het beeldbepalende V&D-pand.

  • Starters en groeiers zijn een belangrijke bron van nieuwe werkgelegenheid. Dordrecht krijgt tenminste één locatie voor startende ondernemers en ZZP-ers in de maritieme en watersector, bij voorkeur op het Leerpark of op de Spuiboulevard. In samenwerking met de Economic Board Drechtsteden wordt onderzocht of Dordrecht een succesvol ondernemerschapsprogramma kan aantrekken. Dit programma moet zich richten op bedrijven die actief zijn in, op en met het water.

  • De ChristenUnie/SGP ziet de voordelen van samenwerking tussen ondernemers binnen Dordrecht. De gemeente ondersteunt daarom initiatieven zoals het ondernemersfonds om de onderlinge samenwerking tussen ondernemers te versterken. Als dat niet automatisch van de grond komt en toch nodig is, neemt de gemeente het initiatief.