Wonen & Duurzaamheid

Dordrecht is een prachtige stad met een bijzondere positie aan het water, een schitterend historisch centrum, mooie parken, natuur in de Biesbosch en een weids polderland. Die schoonheid koesteren we en daar bouwen we op voort. Dat begint met rentmeesterschap, een zorgvuldige omgang met Gods schepping en onze omgeving, zodat de samenleving leefbaar blijft voor onze kinderen. Dat betekent dat we oog hebben voor milieu, natuur en landschap. Dat draagt direct bij aan een veilige en gezonde woonomgeving.

 

ChristenUnie/SGP wil Dordrecht nog aantrekkelijker maken om in te wonen en te werken. Het vestigingsklimaat moet verbeteren voor burgers en bedrijven. Dat doen we met elkaar: burgers, ondernemers en overheid. Daarom krijgen burgers en ondernemers meer ruimte voor eigen initiatief. We kiezen voor duurzame bouw met veel aandacht voor gezinnen, ouderen en groen. We zijn terughoudend met hoogbouw en met bouwen in de polder. We geven de voorkeur aan grondgebonden woningen. Voor elke inkomensgroep zijn voldoende woningen nodig. In Dordrecht zijn nu relatief veel goedkope woningen; toevoegen van duurdere woningen is daarom nodig.


Schone leefomgeving


 • ·          De gemeente streeft ernaar om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit bereiken we door zo min mogelijk energie te gebruiken (isolatie) en de energie die we gebruiken, duurzaam op te wekken. Dat kan overigens ook door energie van elders af te nemen, of het te leveren.
  De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie. Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen krijgt prioriteit.
 • ·         De gemeente stelt een nieuwe concrete energievisie op. Daarin is bijvoorbeeld aandacht voor gasloos bouwen, het warmtenet en aansluiting op de warmterotonde. De Christenunie/SGP zet in op een aanpak die stuurt op doelen, burgers en bedrijven uitdaagt om met creatieve en innovatieve oplossingen te komen en maatwerk biedt.
 • ·         Op ons eiland is nog beperkt ruimte voor windmolens. De gemeente heeft daarvoor kaders gesteld. Nu is het aan marktpartijen om te investeren. Windmolens waarin burgers kunnen participeren hebben de voorkeur.
 • ·         De ChristenUnie/SGP streeft ernaar dat Dordrecht in 2020 ten minste 70 procent van het afval gescheiden inzamelt. Restafval wordt zoveel mogelijk in ondergrondse containers verzameld. De gemeente start een proef die een betere scheiding van gft-afval beloont.
 • ·         Dordrecht moet zich goed voorbereiden op veranderingen in het klimaat en rekening houden met hevige regenbuien. Bij nieuwbouw wordt het hemelwater daarom gescheiden afgevoerd. Waar mogelijk geldt het beleid: steen eruit, groen erin. De Christenunie/SGP wil onderzoeken of de gemeente dit kan stimuleren via een korting op de rioolbelasting. Dat vermindert overlast en draagt bij aan de waterveiligheid van de stad. Ook wordt het aantal noodoverstorten vanuit het riool op oppervlaktewater beperkt.
 • ·         Voor nog onbebouwde gebieden waar bedrijven in een hoge milieuklasse zich mogen vestigen, laat de gemeente onderzoeken of die zonering nog passend is bij de huidige opvattingen over een veilige en gezonde leefomgeving.
 • ·          De gemeente zet in op verbetering van de luchtkwaliteit en gaat geluidoverlast tegen, bijvoorbeeld van verkeer en haven. Daar hoort ook 80km rijden op de N3 bij.


 

Vitaal centrum


 • ·         Blijvend investeren in de binnenstad is nodig om die mooi en levendig te houden, juist als het winkelaanbod onder druk staat. De gemeente biedt meer ruimte voor het ombouwen van winkels en kantoren naar woningen of andere bestemmingen.
 • ·          De Spuiboulevard ontwikkelt zich tot een levendig woon-werkgebied, een kroonjuweel van Dordrecht. Om dat te bereiken willen we de woon- en verblijfskwaliteit van het gebied verbeteren met water en groen. We investeren in aantrekkelijke woningen en ruimte voor bedrijven passend bij de schaal van de 19e-eeuwse schil. In dit centraal gelegen binnenstedelijk milieu past een verscheidenheid aan woningen.

 


 

 

 

Prettig wonen


 • ·         In 2020 heeft Dordrecht iets te vieren: 800 jaar stadsrechten. Dan moet de stad er tiptop uitzien. Daarom lanceert de gemeente samen met andere partijen een plan om iedereen te stimuleren zijn woning, kantoor of bedrijfspand helemaal netjes te maken. De achtergevels van de Voorstraat verdienen daarbij in het bijzonder de aandacht.
 • ·         Dordrecht heeft de ambitie uitgesproken 10.000 nieuwe woningen te realiseren. Voor ChristenUnie/SGP gaat kwaliteit echter boven kwantiteit. De 10.000 is dus geen streefgetal. Het gaat erom goede en mooie woningen te bouwen op de juiste plek en voor de goede doelgroep; niet per se om meer woningen. We willen onderzoeken welke wijken in aanmerking komen voor herstructurering voor nieuwe woningen. Ook zijn meer levensloopbestendige woningen voor senioren nodig. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Bij nieuwbouw en herontwikkeling willen we meer groen van hoge kwaliteit. Als er dus veel extra woningen bij komen, is ook een extra park nodig.
 • ·         Mensen met een laag inkomen moeten in staat worden gesteld een betaalbare woning te vinden. De gemeente investeert, in samenwerking met de corporaties, in het verbeteren van de woningen en de woonomgeving. Voorts investeert de gemeente in goede opvang- en woonmogelijkheden voor bewoners met psychische problematiek.
 • ·         Veel groen is goed voor de leefbaarheid. Op groenonderhoud bezuinigen we niet. Het verdient juist een impuls. Inwoners worden gemotiveerd zelf aan de slag te gaan met het onderhoud van hun directe leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld door het verstrekken van perkzaden en afvalknijpers. Als inwoners zelf tijd of geld willen investeren in hun leefomgeving, zoals stadstuinen en stadslandbouw, is de gemeente bereid daaraan bij te dragen. De gemeente reserveert hiervoor budgetten en capaciteit voor begeleiding.
 • ·         De Omgevingswet zal veel veranderen. ChristenUnie/SGP hecht aan een balans tussen ruimte voor initiatief en duidelijke regels. De rechtsbescherming tegen onverwachte forse veranderingen is voor ons een belangrijk aandachtspunt. We willen de Omgevingswet benutten om bewoners meer regie op de eigen leefomgeving te geven en een gezond ondernemersklimaat te bevorderen. Dordrecht begint een pilot om te oefenen met de werkwijze van de omgevingswet.


 

Kennis bundelen en delen: Gezondheidspark en Leerpark


 • Het Gezondheidspark en het Leerpark ontwikkelen zich verder tot twee mooie parels van de stad. Daarvoor moet wel een volgende stap gezet worden. De gemeente maakt met partijen afspraken over de verdere ontwikkeling en richt zich daarbij op de samenhang tussen beide locaties.

ChristenUnie/SGP vindt dat op het gezondheidspark activiteiten passen die zijn gerelateerd aan zorg, beweging en sport. Nieuwe ontwikkelingen op die gebieden benadert de gemeente positief, andere vormen van bedrijvigheid kunnen elders een plek krijgen.