Zorg & Welzijn

Wij staan voor een samenleving waarin naastenliefde alle ruimte krijgt. Dat betekent dat we elkaar de helpende hand bieden. De meeste mensen maken deel uit van netwerken zoals gezinnen, schoolklassen, vriendengroepen, kerken en in de buurt. Tegelijk is er sprake van individualisering en eenzaamheid en zijn er mensen die niet kunnen meekomen. De ChristenUnie/SGP vindt dat mensen onderling, maatschappelijke organisaties en kerken een belangrijke rol spelen om eenzaamheid tegen te gaan, juist omdat de overheid beperkt in staat is werkelijk maatwerk te leveren. De gemeente waarborgt de ondersteuning waar nodig. In Dordrecht komt armoede voor en hebben veel mensen problematische schulden. De ChristenUnie/SGP wil armoede voorkomen en bestrijden. In het minimabeleid is bijzondere aandacht voor gezinnen met kinderen, zeker als het een alleenstaande ouder betreft.

 

De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat het aanbod van voorzieningen recht doet aan de diversiteit van mensen en overtuigingen. Cliënten en patiënten hebben daarom de vrijheid te kiezen voor een instelling die bij hen past. Het uitgangspunt is dat het geld de persoon volgt. De ChristenUnie/SGP wil dat de gemeente bij de uitvoering van het WMO-beleid vanuit de mens werkt. Geld is het middel, niet het doel. Door de hervormingen zijn helaas mensen tussen wal en schip beland. Daar moet voldoende oog voor zijn. Goede preventie en welzijnsvoorzieningen kunnen een groot beroep op de zorg voorkomen. Welzijnsactiviteiten zijn gericht op participatie van de deelnemers. De gemeente stimuleert initiatieven van burenhulp, buurtpreventie en bemiddeling bij conflicten.

 


Zorg op maat


 • ·         Door bruggen te slaan tussen hulp, zorg en participatie is veel te winnen en vermindert de bureaucratie. De gemeente ondersteunt daarom via de wijkteams initiatieven voor mantelzorg en vrijwilligerswerk en draagt waar mogelijk een steentje bij. Verder krijgen medewerkers van de sociale teams mandaat om toezeggingen te doen over bijvoorbeeld schuldhulpverlening, indicaties voor respijtzorg, WMO-voorzieningen en jeugdhulp.
 • ·         Ondanks alle voorzieningen vallen er mensen door de vangnetten van de overheid. Dat lossen we niet op door nog meer gemeentelijke regels en bureaucratie, maar door gemeenschappen en netwerken in te schakelen. In schrijnende gevallen moet er ruimte zijn om buiten de vaste kaders oplossingen te zoeken. We denken hierbij aan de ‘ventieltafel’ waarbij complexe situaties worden opgelost. Verder willen we de mogelijkheid van een apart (beperkt) budget om in kritieke situaties snel te kunnen optreden. Daarbij staat de inwoner die zorg nodig heeft centraal, niet het systeem.
 • ·         Bij de ouderenzorg staat de menselijke maat voorop. Uitgangspunt is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom is er meer aandacht nodig voor levensloopbestendig wonen, eventueel door de inzet van een woningcoach. Daarbij wordt gekeken naar de inzet van een ‘blijverslening’ en/of WMO-middelen en naar de inzet van mantelzorg en wijkverpleging. Met de aanvrager, andere gezinsleden en mantelzorgers wordt bekeken welke zorg nodig is. Het is altijd mogelijk om een onafhankelijke adviseur te betrekken bij het formuleren van een hulpvraag en zoeken naar oplossingen.
 • ·         Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg aan te vragen onder regie van de zorgvrager. De ChristenUnie/SGP wil dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid om de noodzakelijke (identiteitsgebonden) zorg te krijgen.
 • ·         Levensbeschouwelijke of kleine instellingen hebben gelijke kansen in het subsidiebeleid, met behoud van identiteit. Bij het verlenen van zorg doet de gemeente recht aan de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van de cliënt. De cliënt heeft het recht zijn eigen zorgaanbieder te kiezen.
 • ·         Maatwerk moet mogelijk zijn. Wijkteams hebben mandaat en betrekken daarbij bijvoorbeeld kerken en andere maatschappelijke instellingen. Kerken (diaconieën) hebben een volwaardige plaats in de sociale structuur van de stad. Dat geldt in het bijzonder de WMO-adviesraad.

 

 

 

 

 

 

 


Welzijn voor iedereen


 • ·         De gemeente stimuleert inwoners met problematische schulden gebruik te maken van schuldhulpverlening. Hierbij wordt ook het netwerk van WMO-partners ingezet. De gemeente zorgt dat de schuldhulpverlening maatwerk levert. Wachtlijsten worden tot een minimum beperkt, hulp snel en op een toegankelijke manier gegeven. De sociale teams verwijzen snel door naar ‘lichtere’ vormen van begeleiding en advies. SchuldHulpMaatje wordt daarbij ingezet en de gemeente en Sociale Dienst Drechtsteden ondersteunen voldoende. Bij dreigende uithuiszetting van gezinnen dient een schuldhulpverleningstraject met voorrang te worden gestart. De gemeente maakt het onder voorwaarden mogelijk schulden af te lossen met maatschappelijke inzet. De gemeente zet ook in op preventie. Er worden laagdrempelige workshops georganiseerd over het voorkomen van schulden.
 • ·         Er komt één centraal aanspreekpunt waar vrijwilligersorganisaties en mensen met een zorgvraag terecht kunnen met hun vragen. Ze worden daar snel geholpen.
 • ·         Als het nodig is ondersteunt de gemeente initiatieven zoals de Voedselbank, de huisraadbank, HIP / Present en SchuldHulpMaatje. Het kan dan gaan om advies, toegang tot regelgeving, subsidies of vergunningen.
 • ·         Voor dak- en thuislozen moet voldoende opvang zijn. Het doel daarvan is mensen naar een eigen huis te begeleiden. Financiële middelen daarvoor worden in overleg met de instellingen ingezet (Leger des Heils, DAC, De Hoop). Betrokken partijen en de gemeente moeten goed inspelen op situaties met complexe problematiek. Een voorbeeld hiervan zijn de Skaeve Huse. Als die huizen goed werken, zou het aantal uitgebreid kunnen worden.
 • ·         De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams maken afspraken over de omgang met mensen met verward gedrag. Als het even kan voorkomen we dat deze mensen in een politiecel terechtkomen. Samen met de GGZ komen er afspraken hoe mensen met verward gedrag in hun eigen woonsituatie kunnen worden ondersteund (bijvoorbeeld met zelfhulpgroepen) en hoe netwerken worden betrokken. We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en time-outvoorzieningen voor kortdurende opname.
 • ·         De gemeente zet zich in voor de opvang en vlotte integratie van nieuwkomers en statushouders. Hierbij werkt ze samen met lokale kerken en organisaties. Integratie is gericht op taalonderwijs, begeleiding naar werk en actieve betrokkenheid bij de Dordtse samenleving.