Uitgangspunten

De ChristenUnie/SGP zoekt het goede voor de stad. Onze gids daarbij is de Bijbel, het woord van God. De ChristenUnie/SGP is ervan overtuigd dat de Bijbelse boodschap goed is voor ieder en voor de samenleving als geheel. De zorg voor onze naaste, barmhartigheid, gerechtigheid, verantwoorde omgang met geld en rentmeesterschap over de schepping zijn voorbeelden van Bijbelse normen en waarden. Juist omdat de overheid door God is gegeven om de samenleving in goede banen te leiden is het van belang dat de overheid luistert naar de boodschap die God geeft.

Daarom: Bijbels geïnspireerd

 

Samenleven begint bij mensen en niet bij de overheid. De ChristenUnie/SGP hecht daarom veel waarde aan eigen verantwoordelijkheid. Omzien naar elkaar en zorg voor de schepping is voor ieder een Bijbelse opdracht. Veel inwoners doen al hand- en spandiensten voor buren en familieleden, zijn actief in de buurt en tonen zich zo verantwoordelijk. Ook zijn er veel goede initiatieven, zoals het Diaconaal Platform Dordrecht, de Voedselbank en de ruilwinkel. Stuk voor stuk bewijzen van kracht in de samenleving en de wil om het welzijn van de ander te bevorderen.

De gemeente krijgt er vanwege bezuinigingen van het Rijk belangrijke taken bij op het gebied van welzijn, zorg en werk. De financiële mogelijkheden van de gemeente om burgers te ondersteunen zijn de komende tijd echter beperkter dan voorheen. De gemeente verwacht dat burgers in hun eigen omgeving hulp bieden en zoeken en stimuleert deze zelfredzaamheid waar mogelijk. De gemeente biedt een vangnet als mensen het niet zelf kunnen. De gemeente zal zich meer op haar kerntaken richten. Veiligheid bieden is bijvoorbeeld zo’n kerntaak van de gemeente. Dat verdient dus prioriteit.

Daarom: verantwoordelijk voor elkaar

 

De overheid moet zorgvuldig omgaan met het belastinggeld dat wij allemaal betalen: de gemeente is daarvan geen eigenaar, maar rentmeester. Gemeenschapsgeld moet worden besteed aan de kerntaken van de gemeente en ten goede komen aan voorzieningen waar zoveel mogelijk inwoners profijt van hebben. De gemeente staat in de komende jaren voor een moeilijke opgave: het is onvermijdelijk minder uit te geven en zo de financiën op orde te krijgen. Elke euro moet tenslotte eerst worden verdiend voordat hij kan worden uitgegeven. Tegelijkertijd moeten de economische activiteiten bevorderd worden en verdienen de meest kwetsbaren in onze gemeente blijvend onze steun. Dat vraagt om verstandig financieel beleid.

Daarom: financieel op orde